Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Aktualności
   
2018-08-10
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 31
- Deklaracja elektroniczna VAT-7 w wersji 18 oraz VAT-7K w wersji 12
- Deklaracja elektroniczna PIT-6 w wersji 12
- Dodatkowe informacje dla faktur wysłanych pocztą elektroniczną (kto, kiedy i na jaki adres wysłał)
- Aktualizacja wydruku Bilansu, Bilansu dla jednostek małych oraz Rachunku zysków i strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
- Moduł walutowy Dla zapewnienia prawidłowego księgowania na konta walutowe wprowadzony został nowy słownik: "Konta przeliczeniowe", który pozwala przyporządkować do każdego konta walutowego i każdej waluty odpowiednie konto złotówkowe. Dzięki temu, po zaksięgowaniu kwoty w walucie, automatycznie wykonuje się księgowanie na konto złotówkowe (przy wpłacie waluty do banku i przy księgowaniu walutowych faktur zakupu). Przy księgowaniu zapłat za faktury walutowe wyliczane są różnice kursowe zarówno na kontach bankowych jak i na transakcjach. Także wytwarzanie BO zostało zmodyfikowane tak, żeby umożliwić prawidłowe wyliczanie różnic kursowych od wpłat i transakcji ubiegłorocznych. Konta walutowe (banki) są w osobnym dokumencie BOA. Wprowadzone zostały nowe parametry określające na jakie konta należy księgować zyski i straty wynikające z różnic kursowych na koniec roku. Dodana funkcja kontrolna sprawdzenia prawidłowości wyliczenia różnic kursowych na koniec roku.
- Podzielona płatność (split-payment) Informacja o przelewie uzupełniana jest o NIP kontrahenta, można też zaznaczyć, że będzie to przelew typu split-payment. Każdy kontrahent może być oznaczony jako ten, któremu domyślnie będziemy wystawiać przelewy split-payment. Przy wysyłaniu przelewów do banku (MULTICASH) przelewy oznaczone jako split-payment będą odpowiednio przygotowane.
- Informacja o kontrahencie Dodana jest możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji, które znajdują się w dokumentach oznaczonych jako aktualnie edytowane (przez innego użytkownika, np. WB). Jest także możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji obejmujących późniejsze miesiące i okresy w stosunku do aktualnie wybranego.

W module SNO:
- Nowe parametry zestawienia wybranych wartości
- W przypisie opłat do FK zapisanie kwot vatu w pozycje split-payment (rozrachunkowe oraz pozabilansowe)
- Nowe parametry wydruku dłużników
- Rozbudowana selekcja danych członkowskich
2018-07-05
Nowa wersja programu HANDEL (3.1)
- Możliwość dodania asortymentu na korekcie faktury.
- Obsługa cenników dla usług.
- Zmiany w inwentaryzacji.
- Zmiany w zamykaniu okresu.
- Możliwość druku kartoteki magazynowej z innego okresu.
- Dodatkowe opcje dla druku realizacji kontraktów.
- Zmiany w parametrach wydruków.
- Możliwość importowania z zewnętrznych plików JPK
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.
2018-06-04
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.10
- Wprowadzono dziennik zmian danych, gdzie zapisywane są informacje kto, kiedy i w jakim zakresie zmienił, dodał lub usunął dane pracowników. Dziennik dostępny jest do podglądu, bez możliwości modyfikacji.
- Nowe zestawienie "Raport ODO" prezentuje informacje dot. ochrony danych osobowych oraz wykaz zapisów z dziennika zmian dla wybranego pracownika.
- Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku (rezerwa urlopowa).
- Pola urlop należny proporcjonalny i urlop pozostały proporcjonalny dostępne są z w zakładce Czas pracy.
- Nowe funkcje księgowania wypłat: Obsługa wzorców kont kosztowych. Możliwość pobierania kwot składek na poszczególne fundusze wg rozdzielnika kosztowego.
- Możliwość zapisu księgowania wypłat w formacie obsługiwanym w systemie Sage Symfonia Finanse i Księgowość.
- Możliwość grupowego zapisu deklaracji PIT oraz poświadczeń UPO do plików PDF (z nazwiskiem w nazwie) do celów archiwizacji dokumentacji w postaci elektronicznej.
- Możliwość przygotowania wstępnego zaświadczenia ZUS Z-3 jako formularz interaktywny PDF lub przeznaczonego do importu na platformie PUE ZUS (tylko dane osobowe i zatrudnienia).
- Zestawienie okresów nieobecności z wykazem liczby dni roboczych i sumą dni na pracownika oraz ogółem. Możliwość wydruku tylko podsumowania.
- Możliwość definiowania własnych rodzajów nieobecności urlopowych i zwolnień zasiłkowych wraz z symbolem używanym w algorytmach wypłat.
- Pola danych: "Dział" oraz "Szczególne warunki pracy" możliwe przypisania do formularza umowy i wykazywane w zestawieniu okresów zatrudnienia pracownika.
- Możliwość zapisu przelewów elektronicznych z wypłat w formacie obsługiwanym w serwisie Deutsche Bank.
- Możliwość dodania grupy pracowników i wykorzystania selekcji w funkcji eksportu dokumentów do programu Płatnik.
2018-04-06
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 30
- 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Firmom z podpisaną umową SOA proponujemy instalację bezpłatnego modułu realizującego ochronę danych osobowych.
- Sprawdzanie poprawności księgowań na konta walutowe (związane z wyliczeniem różnic kursowych)
- Wyliczenie, księgowanie i wyksięgowanie różnic kursowych na koniec roku
- Wyliczanie różnic kursowych dla operacji na kontach bankowych
- Przygotowanie do „split payment” - modyfikacja bazy danych, wyliczanie i pokazywanie podatku VAT
- Wydruk aktualnej, widocznej na ekranie tabeli – prawy przycisk myszy
- Nowa funkcja „Struktura()” – do wykorzystania w tworzeniu algorytmów deklaracji i wydruków własnych
- Faktury gotówkowe – możliwość księgowania zapłat na koncie pracownika
- Rozbudowane wyliczanie struktury (na przełomie roku). Automatyczne księgowanie w styczniu korekty wynikającej ze zmiany struktury
- Poszerzona możliwość wystawiania faktur wewnętrznych z dwoma stawkami 23% i 8% VAT dla odwrotnego obciążenia
- Do deklaracji VAT-7 dodana obsługa załącznika VAT-ZZ (zwrot podatku)
- Deklaracja PIT 37(24)
- Deklaracja PIT 38(12) oraz załącznik PIT/ZG(5)
- Deklaracja PIT 39(8) oraz załącznik PIT/ZG(5)
- Deklaracja VAT UEK(4)
- Deklaracja PIT 8C(8)
- Deklaracja VAT ZD(1)
- Deklaracja CIT8(25) i CIT8/O(12)
- Program sygnalizuje obecność potwierdzeń dostarczenia deklaracji elektronicznej VAT-7 oraz pliku JPK dla poszczególnych miesięcy oraz dla poszczególnych firm (w wersji dla biur rachunkowych)
- Nowy słownik adresów serwerów poczty dla innych danych niż faktury VAT
- Poprawione szukanie w oknie listy firm - nowe pole klucz

W module SNO:
- Dla wersji wspólnotowej opcja importu przypisów dla wszystkich wybranych wspólnot z automatyczną zmianą firm podczas księgowania
- Nowe parametry i kontrole VAT w opcji importu przypisów
- Nowe parametry wydruku opłat i eksportu opłat on-line
2018-03-01
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.9
- Zestawienie okresów zatrudnienia pracownika. Wykaz wszystkich okresów z historii, bieżącego zatrudnienia i wykluczeń wraz z wyliczonym stażem w latach, miesiącach i dniach.
- Kalkulator limitu (33 miesiące) umów na czas określony. Automatyczna sygnalizacja przekroczenia limitu w oknie umów i przy dodawaniu nowej umowy na czas określony.
- Urlop dodatkowy (inwalidzi, kombatanci) - Możliwość wprowadzenia nominału wraz z podstawą prawną, powiększającego dostępny do wykorzystania urlop wypoczynkowy.
- Urlop dodatkowy wykazywany jest na Świadectwie pracy oraz dostępny jest na wydrukach raportów i dokumentów.
- Księgowanie wypłat bez potrzeby korzystania z pliku pośredniczącego.
- Nota księgowa wysyłana jest wprost do bazy danych systemu FK (gotowa do pobrania w FK).
- Do tabeli Dzieci pracownika dodano pole: PESEL dziecka.
- Na potrzeby raportów i dokumentów udostępniono pole Wiek pracownika (w latach), w zakładce Dane osobowe.
- Raporty zawierające pola z grupy Staż pracy zawsze wykonywane są wg stanu na dzień jawnie podawany przez użytkownika.
- Nowo dodawane raporty domyślnie oznaczane są jako prywatne (dostępne tylko dla autora raportu).
- Do właściwości pól słownikowych (Definicje słowników) dodano opcję: Pokazuj wszystkie pola słownika.
- Włączenie tej opcji powoduje pokazanie danych ze wszystkich dodatkowych kolumn zdefiniowanych w słowniku, w oknie formularza i na rozwijalnej liście wartości.
- Wartości słowników kadrowych, do wyboru z listy rozwijalnej, sortowane są alfabetycznie wg nazwy.
- Usunięto deklarację PIT-40. Od 2018r nie ma możliwości rozliczenia PIT przez pracodawcę.
2018-01-26
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.4
1) Możliwość pracy w trybie "multi" - z obsługą wielu firm - opcja dedykowana biurom rachunkowym.
2) Możliwość zapisu dokumentów księgowych w tabeli pośredniczącej systemu FK/ZFKS jako alternatywa dla plików pośredniczących.
3) Umożliwienie wydruku dłuższej nazwy firmy (3 wiersze po 40 znaków) w nagłówku raportów oraz nazwy miejscowości w stopce.
4) Uzupełnienie tabeli "Dokument księgowy" wyświetlanej w module "Księgowanie" o dodatkowe kolumny "Wn" i "Ma", które zawierają sumy kwot z pozycji dokumentu.
5) Dodanie raportów dotyczących księgowań: "Księgowanie", "Podsumowanie księgowań" i "Zestawienie księgowań wg kont".
6) Dodanie raportu "Wykaz zlikwidowanych i częściowo zlikwidowanych".
7) Reorganizacja okien "Parametry programu" i "Księgowanie transakcji i dokumentów".
8) Poprawa zauważonych błędów.
Archiwum

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2018 ZUBIX sp. z o.o.