Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Aktualności
   
2019-06-04
Nowa wersja programu HANDEL (3.2)
- Dodana jest możliwość pozostawienia na fakturze korygującej pozycji nie zmienianych. Opcja ta jest dostępna w parametrach fakturowania.
- Dodatkowy filtr kontrahenta na panelu dokumentów. Na zmienionym oknie jest także wyświetlana lista asortymentów znajdujących się w zaznaczonym dokumencie.
- Wydruk historii asortymentu rozbudowany o filtry wyboru kontrahenta pozwalające ograniczyć wydruk tylko do wskazanych kontrahentów.
- Na wydruku obrotu z kontrahentami zmodyfikowany filtr wyboru kontrahenta. Dodatkowo dodano możliwość wyboru asortymentu po nazwie, a także po walucie dokumentów.
- Na wydruku różnic inwentarzowych dodana jest możliwość wyboru wartości wydruku zestawień różnic w kwotach netto lub brutto.
- Przy kontrahentach dodana możliwość dodawania notatek i załączania dowolnych plików. Informacja jest wspólna z systemem FK przy współpracy programów.
- Nowy moduł opakowań. Moduł pozwala wyszczególnić i nadzorować obrót opakowań/palet wydawanych do zwrotu kontrahentowi. Umożliwia przypisanie asortymentowi typu opakowania wydawanego dla niego i bezpośrednio przy asortymencie określenie liczby wydanego opakowania oraz dokument zwrotu wydanych opakowań. Parametry pozwalają wydać automatycznie opakowania odrębnym dokumentem. Oba dokumenty będą zawierać informację o wzajemnym powiązaniu. Dokument towaru wyszczególni również wydane opakowania, a także przy wydruku dokumentu zasugeruje wydruk dokumentu z opakowaniem. Przy wystawienia faktury istnieje możliwość automatycznego wystawienia jednej faktury dla obu dokumentów. Istnieje też możliwość automatycznego wystawienie korekty do dokumentu opakowań.
- Dla modułu obrotu węglem dodane opcje na fakturze pozwalające na uwzględnienie zwolnienia z akcyzy. W tym celu program wykorzystuje pola opisu dostępne przy danych kontrahenta do zapamiętania (i podpowiadania na fakturze) PESEL-u oraz numeru dowodu (każde, w osobnej linii).
2019-06-01
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.13
- Wydruk Miesięcznej karty czasu pracy z obsługą przedziałów godzinowych wprowadzanych indywidualnie, poza planem pracy.
- Wydruk Rocznej karty czasu pracy z wykazem zmian godzinowych i przedziałów godzinowych wprowadzanych indywidualnie oraz oznaczenie kolorem dni wolnych od pracy.
- Możliwość oznaczenia dodatkowych godzin przepracowanych jako "innych", z dodatkowym wykazem "czystych" godzin przepracowanych na miesięcznej i rocznej karcie czasu pracy.
- Obsługa dokumentu ZUS-ZCNA dla programu Płatnik, czyli zgłoszenie (lub wyrejestrowanie) członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
- Raporty/Pisma/Selekcje: Dodano możliwość pobrania pól danych poprzedniej umowy o pracę (w stosunku do aktualnej).
- Selekcje: Możliwość przyrównywania wartości pola danych do wartości innego, dowolnie wybranego pola tego samego typu.
- Możliwość wprowadzenia liczby dni choroby w poprzednim miejscu pracy (okno ustawień roku) uwzględnianych w kartotece zasiłkowej.
- Możliwość wysłania pocztą elektroniczną deklaracji PIT-11 do pracowników w postaci archiwum zip zabezpieczonym hasłem z numerem PESEL.
- Dokumenty/Pisma: Wprowadzenie parametru pola danych zamieniającego wszystkie litery na wielkie.
- Dokumenty/Pisma: Modyfikacja parametru pola danych "kwota słownie" - teraz z odmianą waluty (złoty/złote/złotych).
- Możliwość ukrycia danych wypłat wybranych osób dla wszystkich użytkowników bez prawa administratora.
- Blokada edycji danych pracowników zwolnionych (archiwalnych). Edycja jest dostępna tylko dla użytkowników z prawem Kadry/Administrator.
2019-03-05
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 33
Deklaracje:
- E-Deklaracja VAT-7 w wersji 19 i VAT-7K wersja 13 (od lutego 2019).
- E-Deklaracja CIT-8 w wersji 26 (wersja 27, docelowa do rozliczenia 2018r, będzie dodana po jej oficjalnym udostępnieniu na stronach MF).
- E-Deklaracje PIT-37 w wersji 25, PIT-38 w wersji 13 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 6, PIT-39 w wersji 9 oraz PIT/ZG w wersji 6.
Sprawozdanie finansowe:
- Wydruki papierowe dla elementów sprawozdania "Rozliczenie różnicy podatku a wyniku", "Rachunek przepływów pieniężnych pośredni/bezpośredni", "Zestawienie zmian w kapitale własnym".
- Dowolna liczba zagnieżdżeń pozycji użytkownika (uszczegóławiających) w dokumentach sprawozdania.
- Dokument "Dodatkowe informacje i objaśnienia" może być uzupełniony tekstem, bez konieczności załączania zewnętrznego pliku.
Amortyzacja:
- Pozwala zaprogramować księgowania amortyzacji po zaksięgowaniu zakupu środka trwałego na konta z grupy "0".
- Umożliwia automatyczne księgowanie co miesiąc lub w innych interwałach.
Faktury:
- Faktura korygująca do faktury w rejestrze W (wewnętrzna, wewnątrzwspólnotowe nabycie, odwrotne obciążenie itp.)
- Możliwość wyselekcjonowania i wydrukowania zestawienia faktur wysłanych e-mailem
- Możliwość wysyłania e-mailem przypomnienia o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę.
Złe długi:
- Uwzględniono przepis pozwalający zmniejszyć VAT należny o złe długi od faktur, których termin zapłaty przekroczono o 90 dni (dla faktur z terminem płatności po 2018-10.03). Od pozostałych faktur termin musi być przekroczony o 150 dni.
Przelewy:
- Przy zaksięgowaniu faktury zakupu z płatnością w ratach, można wystawić przelewy do każdej raty.
Księgowanie VAT:
- W algorytmach księgowania faktur VAT była możliwość wykonania przeksięgowań (np. na konta z grupy "5" i "490"). Dodano możliwość księgowania jednostronnego na konto pozabilansowe. Algorytmy te pozwalają łatwo zaksięgować kwoty: brutto, netto, podatek VAT, netto + VAT nieodliczony, VAT nieodliczony.
- Koszty zakupu paliwa do samochodów własnych nie są w całości kosztami uzyskania przychodów (KUP). 25% nie należy do kosztów uzyskania przychodów (NKUP). Także VAT nieodliczony (50%) nie w całości jest KUP. Program umożliwia utworzenie algorytmu pozwalającego rozbić (i odpowiednio zaksięgować) kwotę netto i VAT nieodliczony na KUP i NKUP. Ponadto jest możliwość zaksięgowania 25% kwoty neto wraz z VAT nieodliczonym na konto pozabilansowe i wykorzystać to przy obliczaniu podatku (CIT).
Inne:
- Możliwość podglądu pełnej historii transakcji kontrahenta od wybranego roku w oknie "Informacja o kontrahencie".
- Słownik parametrów e-mail umożliwiający wysyłanie wydruków z różnych adresów nadawcy przypisanych do różnych modułów programu.
- Wiele pomocniczych funkcji (np. podgląd rejestrów VAT, podgląd dokumentu) ukrytych jest pod prawym przyciskiem myszy. Program "przypomina" o tym po najechaniu myszką na niektóre tabele.

Nowy moduł obiegu korespondencji i dyspozycji:
- Rejestracja spraw/pism przychodzących do firmy oraz wychodzących z firmy i wewnętrznych.
- Skanowanie pism, dołączanie dowolnych plików (Word, Excel, PDF, XML, itp.).
- Przekazywanie dyspozycji (korespondencji) między pracownikami, z opisem zadań do wykonania i załącznikami - również powiązanymi ze sprawą/pismem.
- Następniki (odpowiedzi) i poprzedniki dyspozycji, spraw i pism - łączenie w wątki.
- Podział danych na typy, rodzaje, stanowiska, wydziały, archiwum itp.
- Łączenie danych modułu z kontrahentami, obiektami SNO, dokumentami księgowymi, fakturami i innymi modułami ZFKS.
2019-02-06
Aktualizacja ZFKS w ramach wersji 32:


AUTOMAT DO KSIĘGOWANIA PALIWA z 50% VAT i KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODU 75%

1) W administratorze opcja parametry instalacyjne - zakładka VAT - okienko Rejestry w których są faktury KUP 75% - podać rejestr (y)
2) W słowniku - VAT - algorytmy księgowania faktur VAT dodać dodatkowy algorytm kwoty netto 23% (drugi dla strony 1 lub drugi dla strony 2 - tzn. algorytm z 50% VAT)
3) Sposób księgowania: Zaczynamy standardowo od kwoty brutto, następnie w oknie z rejestrem VAT ustawiamy się na pierwszy algorytm stawki netto 23% ze strukturą 50% VAT i w edycji pozycji naciskamy przycisk Rozbij 25% kwoty brutto. Następnie ustawiamy się na drugim algorytmie stawki netto 23% i przycisk Rozbij kwotę brutto(nierozbitą)
4) Przykład:
    41100 (paliwo): 75,00
    46900 (NKUP 25%): 25,00
    22501 (VAT): 11,50 (w komentarzu przywołana faktura)
    452 (VAT nieodliczony): 8,62 (w komentarzu przywołana faktura)
    46900 (NKUP 25%): 2,88 (w komentarzu przywołana faktura)
5) Jeśli księgujemy z rozbiciem kosztów na 4, 5, 490 - kwot netto i brutto to dodany jest mechanizm wyliczania 25% i 75% tych kwot.
2019-01-02
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.12
- Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 24.
- Obsługa nowego dokumentu ZUS RPA dla programu Płatnik. Jest to imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej.
- Dodano nowe pola w parametrach wypłat oraz we właściwościach liczników, pozwalające oznaczyć przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport RPA.
- Aktualizacja struktury dokumentu ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.
- Aktualizacja wskaźników płacowych ZUS (skrypt).
- Funkcja pobierania raportów ze zwolnieniami elektronicznymi e-ZLA za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ZUS PUE.
- Obsługa e-deklaracji PIT-11 za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-11(24)_v1-0E.
- Obsługa e-deklaracji PIT-4R za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-4R(8)_v1-0E.
- Obsługa e-deklaracji PIT-8C za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-8C(9)_v1-0E.
- Obsługa e-deklaracji PIT-8AR za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-8AR(7)_v1-0E.
- Wprowadzenie praw do wydziałów - użytkownik programu może mieć przyznany (lub odebrany) dostęp do pracowników z jednego lub kilku wybranych wydziałów.
Archiwum

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2019 ZUBIX sp. z o.o.