Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Aktualności
   
2018-04-06
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 30
- 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Firmom z podpisaną umową SOA proponujemy instalację bezpłatnego modułu realizującego ochronę danych osobowych.
- Sprawdzanie poprawności księgowań na konta walutowe (związane z wyliczeniem różnic kursowych)
- Wyliczenie, księgowanie i wyksięgowanie różnic kursowych na koniec roku
- Wyliczanie różnic kursowych dla operacji na kontach bankowych
- Przygotowanie do „split payment” - modyfikacja bazy danych, wyliczanie i pokazywanie podatku VAT
- Wydruk aktualnej, widocznej na ekranie tabeli – prawy przycisk myszy
- Nowa funkcja „Struktura()” – do wykorzystania w tworzeniu algorytmów deklaracji i wydruków własnych
- Faktury gotówkowe – możliwość księgowania zapłat na koncie pracownika
- Rozbudowane wyliczanie struktury (na przełomie roku). Automatyczne księgowanie w styczniu korekty wynikającej ze zmiany struktury
- Poszerzona możliwość wystawiania faktur wewnętrznych z dwoma stawkami 23% i 8% VAT dla odwrotnego obciążenia
- Do deklaracji VAT-7 dodana obsługa załącznika VAT-ZZ (zwrot podatku)
- Deklaracja PIT 37(24)
- Deklaracja PIT 38(12) oraz załącznik PIT/ZG(5)
- Deklaracja PIT 39(8) oraz załącznik PIT/ZG(5)
- Deklaracja VAT UEK(4)
- Deklaracja PIT 8C(8)
- Deklaracja VAT ZD(1)
- Deklaracja CIT8(25) i CIT8/O(12)
- Program sygnalizuje obecność potwierdzeń dostarczenia deklaracji elektronicznej VAT-7 oraz pliku JPK dla poszczególnych miesięcy oraz dla poszczególnych firm (w wersji dla biur rachunkowych)
- Nowy słownik adresów serwerów poczty dla innych danych niż faktury VAT
- Poprawione szukanie w oknie listy firm - nowe pole klucz

W module SNO:
- Dla wersji wspólnotowej opcja importu przypisów dla wszystkich wybranych wspólnot z automatyczną zmianą firm podczas księgowania
- Nowe parametry i kontrole VAT w opcji importu przypisów
- Nowe parametry wydruku opłat i eksportu opłat on-line
2018-03-01
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.9
- Zestawienie okresów zatrudnienia pracownika. Wykaz wszystkich okresów z historii, bieżącego zatrudnienia i wykluczeń wraz z wyliczonym stażem w latach, miesiącach i dniach.
- Kalkulator limitu (33 miesiące) umów na czas określony. Automatyczna sygnalizacja przekroczenia limitu w oknie umów i przy dodawaniu nowej umowy na czas określony.
- Urlop dodatkowy (inwalidzi, kombatanci) - Możliwość wprowadzenia nominału wraz z podstawą prawną, powiększającego dostępny do wykorzystania urlop wypoczynkowy.
- Urlop dodatkowy wykazywany jest na Świadectwie pracy oraz dostępny jest na wydrukach raportów i dokumentów.
- Księgowanie wypłat bez potrzeby korzystania z pliku pośredniczącego.
- Nota księgowa wysyłana jest wprost do bazy danych systemu FK (gotowa do pobrania w FK).
- Do tabeli Dzieci pracownika dodano pole: PESEL dziecka.
- Na potrzeby raportów i dokumentów udostępniono pole Wiek pracownika (w latach), w zakładce Dane osobowe.
- Raporty zawierające pola z grupy Staż pracy zawsze wykonywane są wg stanu na dzień jawnie podawany przez użytkownika.
- Nowo dodawane raporty domyślnie oznaczane są jako prywatne (dostępne tylko dla autora raportu).
- Do właściwości pól słownikowych (Definicje słowników) dodano opcję: Pokazuj wszystkie pola słownika.
- Włączenie tej opcji powoduje pokazanie danych ze wszystkich dodatkowych kolumn zdefiniowanych w słowniku, w oknie formularza i na rozwijalnej liście wartości.
- Wartości słowników kadrowych, do wyboru z listy rozwijalnej, sortowane są alfabetycznie wg nazwy.
- Usunięto deklarację PIT-40. Od 2018r nie ma możliwości rozliczenia PIT przez pracodawcę.
2018-01-26
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.4
1) Możliwość pracy w trybie "multi" - z obsługą wielu firm - opcja dedykowana biurom rachunkowym.
2) Możliwość zapisu dokumentów księgowych w tabeli pośredniczącej systemu FK/ZFKS jako alternatywa dla plików pośredniczących.
3) Umożliwienie wydruku dłuższej nazwy firmy (3 wiersze po 40 znaków) w nagłówku raportów oraz nazwy miejscowości w stopce.
4) Uzupełnienie tabeli "Dokument księgowy" wyświetlanej w module "Księgowanie" o dodatkowe kolumny "Wn" i "Ma", które zawierają sumy kwot z pozycji dokumentu.
5) Dodanie raportów dotyczących księgowań: "Księgowanie", "Podsumowanie księgowań" i "Zestawienie księgowań wg kont".
6) Dodanie raportu "Wykaz zlikwidowanych i częściowo zlikwidowanych".
7) Reorganizacja okien "Parametry programu" i "Księgowanie transakcji i dokumentów".
8) Poprawa zauważonych błędów.
2017-11-30
Nowa wersja programu HANDEL (3.0)
- Możliwość wydruku dwóch kont na fakturze.
- Zmiany w imporcie danych z faktur do FK-i.
- Możliwość wydruku wartości brutto dla bilansu obrotu asortymentów.
- Dodatkowe opcje wydruku dla raportów przychodu/rozchodu.
- Możliwość wydruku arkuszu spisu z natury z pustymi wartościami zerowymi.
- Dodatkowa data sprzedaży/przyjęcia dla dokumentu.
- Możliwość definiowania upustów dla usług.
- Dodatkowe parametry fakturowania.
- Możliwość zaznaczenia asortymentu jako "nieaktywnego".
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.
2017-11-15
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.3
1) Implementacja zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1448), poprzez:
- modyfikację struktury bazy danych;
- modyfikację formularza transakcji przez dodanie pól wyboru "Odpis jednorazowy 16k7" i "Odpis jednorazowy 16k14" (do zaznaczenia, czy odpis jednorazowy jest dokonywany na podstawie art.16k ust.7 lub art.16k ust.14 UPDOP) oraz pola "Odpis aktualizacyjny w dniu przyjęcia" (do wpisania kwoty wpłat na poczet nabycia środka zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.15 ust.1zd UPDOP);
- modyfikację formularza dokumentu przez dodanie pola wyboru "Wpłata na poczet nabycia nowego środka trwałego w ramach limitu 16k14" (do zaznaczenia wpłat dokonywanych w oparciu o przepis z art.15 ust.1zd UPDOP);
- dodanie kolumny "Limit 16k14" do słownika "Rok obrachunkowy", której wartość stanowi górną granicę dla sumy odpisów jednorazowych dokonanych w oparciu o art.16k ust.14 UPDOP.
2) Implementacja nowej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem RM z dnia 3 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864), poprzez:
- modyfikację struktury bazy danych i zawartości tabel zawierających klasyfikację środków trwałych - po zmianie baza danych zawiera obie klasyfikacje, z których tylko jedna jest dostępna, zależnie od wybranego miesiąca rozliczeniowego - przyjęto, że do końca 2017 r. obowiązuje stara klasyfikacja, a od początku 2018 r. - nowa.
3) Dopuszczenie pustego pola "Sygnatura składnika" (menu "Administrator|Parametry programu", karta "Ewidencja", zakładka "Sygnatury"), które oznacza, że numer inwentarzowy składnika nie powinien być wstępnie wypełniany ani formatowany przez program.
4) Dodanie zakładki "Karta transakcji" na karcie ewidencji w oknie "Parametry programu", na której można określić szablony podpisów na wydruku karty transakcji.
5) Poprawa zauważonych błędów.
Archiwum

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka jakości | Zaloguj ]

(c) 1987-2018 ZUBIX sp. z o.o.