Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Aktualności
   
2019-04-19

Wszystkim klientom firmy ZUBIX życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy!
2019-03-05
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 33
Deklaracje:
- E-Deklaracja VAT-7 w wersji 19 i VAT-7K wersja 13 (od lutego 2019).
- E-Deklaracja CIT-8 w wersji 26 (wersja 27, docelowa do rozliczenia 2018r, będzie dodana po jej oficjalnym udostępnieniu na stronach MF).
- E-Deklaracje PIT-37 w wersji 25, PIT-38 w wersji 13 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 6, PIT-39 w wersji 9 oraz PIT/ZG w wersji 6.
Sprawozdanie finansowe:
- Wydruki papierowe dla elementów sprawozdania "Rozliczenie różnicy podatku a wyniku", "Rachunek przepływów pieniężnych pośredni/bezpośredni", "Zestawienie zmian w kapitale własnym".
- Dowolna liczba zagnieżdżeń pozycji użytkownika (uszczegóławiających) w dokumentach sprawozdania.
- Dokument "Dodatkowe informacje i objaśnienia" może być uzupełniony tekstem, bez konieczności załączania zewnętrznego pliku.
Amortyzacja:
- Pozwala zaprogramować księgowania amortyzacji po zaksięgowaniu zakupu środka trwałego na konta z grupy "0".
- Umożliwia automatyczne księgowanie co miesiąc lub w innych interwałach.
Faktury:
- Faktura korygująca do faktury w rejestrze W (wewnętrzna, wewnątrzwspólnotowe nabycie, odwrotne obciążenie itp.)
- Możliwość wyselekcjonowania i wydrukowania zestawienia faktur wysłanych e-mailem
- Możliwość wysyłania e-mailem przypomnienia o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę.
Złe długi:
- Uwzględniono przepis pozwalający zmniejszyć VAT należny o złe długi od faktur, których termin zapłaty przekroczono o 90 dni (dla faktur z terminem płatności po 2018-10.03). Od pozostałych faktur termin musi być przekroczony o 150 dni.
Przelewy:
- Przy zaksięgowaniu faktury zakupu z płatnością w ratach, można wystawić przelewy do każdej raty.
Księgowanie VAT:
- W algorytmach księgowania faktur VAT była możliwość wykonania przeksięgowań (np. na konta z grupy "5" i "490"). Dodano możliwość księgowania jednostronnego na konto pozabilansowe. Algorytmy te pozwalają łatwo zaksięgować kwoty: brutto, netto, podatek VAT, netto + VAT nieodliczony, VAT nieodliczony.
- Koszty zakupu paliwa do samochodów własnych nie są w całości kosztami uzyskania przychodów (KUP). 25% nie należy do kosztów uzyskania przychodów (NKUP). Także VAT nieodliczony (50%) nie w całości jest KUP. Program umożliwia utworzenie algorytmu pozwalającego rozbić (i odpowiednio zaksięgować) kwotę netto i VAT nieodliczony na KUP i NKUP. Ponadto jest możliwość zaksięgowania 25% kwoty neto wraz z VAT nieodliczonym na konto pozabilansowe i wykorzystać to przy obliczaniu podatku (CIT).
Inne:
- Możliwość podglądu pełnej historii transakcji kontrahenta od wybranego roku w oknie "Informacja o kontrahencie".
- Słownik parametrów e-mail umożliwiający wysyłanie wydruków z różnych adresów nadawcy przypisanych do różnych modułów programu.
- Wiele pomocniczych funkcji (np. podgląd rejestrów VAT, podgląd dokumentu) ukrytych jest pod prawym przyciskiem myszy. Program "przypomina" o tym po najechaniu myszką na niektóre tabele.

Nowy moduł obiegu korespondencji i dyspozycji:
- Rejestracja spraw/pism przychodzących do firmy oraz wychodzących z firmy i wewnętrznych.
- Skanowanie pism, dołączanie dowolnych plików (Word, Excel, PDF, XML, itp.).
- Przekazywanie dyspozycji (korespondencji) między pracownikami, z opisem zadań do wykonania i załącznikami - również powiązanymi ze sprawą/pismem.
- Następniki (odpowiedzi) i poprzedniki dyspozycji, spraw i pism - łączenie w wątki.
- Podział danych na typy, rodzaje, stanowiska, wydziały, archiwum itp.
- Łączenie danych modułu z kontrahentami, obiektami SNO, dokumentami księgowymi, fakturami i innymi modułami ZFKS.
2019-02-06
Aktualizacja ZFKS w ramach wersji 32:


AUTOMAT DO KSIĘGOWANIA PALIWA z 50% VAT i KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODU 75%

1) W administratorze opcja parametry instalacyjne - zakładka VAT - okienko Rejestry w których są faktury KUP 75% - podać rejestr (y)
2) W słowniku - VAT - algorytmy księgowania faktur VAT dodać dodatkowy algorytm kwoty netto 23% (drugi dla strony 1 lub drugi dla strony 2 - tzn. algorytm z 50% VAT)
3) Sposób księgowania: Zaczynamy standardowo od kwoty brutto, następnie w oknie z rejestrem VAT ustawiamy się na pierwszy algorytm stawki netto 23% ze strukturą 50% VAT i w edycji pozycji naciskamy przycisk Rozbij 25% kwoty brutto. Następnie ustawiamy się na drugim algorytmie stawki netto 23% i przycisk Rozbij kwotę brutto(nierozbitą)
4) Przykład:
    41100 (paliwo): 75,00
    46900 (NKUP 25%): 25,00
    22501 (VAT): 11,50 (w komentarzu przywołana faktura)
    452 (VAT nieodliczony): 8,62 (w komentarzu przywołana faktura)
    46900 (NKUP 25%): 2,88 (w komentarzu przywołana faktura)
5) Jeśli księgujemy z rozbiciem kosztów na 4, 5, 490 - kwot netto i brutto to dodany jest mechanizm wyliczania 25% i 75% tych kwot.
2019-01-02
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.12
- Obsługa i wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 24.
- Obsługa nowego dokumentu ZUS RPA dla programu Płatnik. Jest to imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej.
- Dodano nowe pola w parametrach wypłat oraz we właściwościach liczników, pozwalające oznaczyć przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport RPA.
- Aktualizacja struktury dokumentu ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.
- Aktualizacja wskaźników płacowych ZUS (skrypt).
- Funkcja pobierania raportów ze zwolnieniami elektronicznymi e-ZLA za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ZUS PUE.
- Obsługa e-deklaracji PIT-11 za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-11(24)_v1-0E.
- Obsługa e-deklaracji PIT-4R za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-4R(8)_v1-0E.
- Obsługa e-deklaracji PIT-8C za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-8C(9)_v1-0E.
- Obsługa e-deklaracji PIT-8AR za rok 2018 wg zaktualizowanego schematu PIT-8AR(7)_v1-0E.
- Wprowadzenie praw do wydziałów - użytkownik programu może mieć przyznany (lub odebrany) dostęp do pracowników z jednego lub kilku wybranych wydziałów.
2018-12-17
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 32
- Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f - 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1), sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Niniejsza wersja programu pozwala na przygotowanie oraz wysłanie pełnego e-sprawozdania finansowego zgodnego ze strukturą dla jednostki innej, małej lub mikro.
Moduł faktur
- Wystawianie dokumentu KP do faktur gotówkowych.
- Możliwość umieszczenia na fakturach numeru BDO (numer rejestrowy).
- Wystawienie automatyczne faktury do zakupów z odwrotnym obciążeniem, nawet jeśli na fakturze zakupu są pozycje z inną stawką.
Moduł windykacji
- Przygotowanie zestawienia faktur i odsetek do wezwania sądowego
Moduł VAT
- Funkcja wyliczania korekty podatku wynikającej ze zmiany struktury uwzględnia rejestry „W” oraz zakupy gruntów (korekta przez 10 lat) i środków trwałych pow. 15000 zł (korekta 5 lat).
- Dodano funkcje REJESTRNETTOW i REJESTRPODATEKW do algorytmów obliczania deklaracji VAT - pozwalają łatwo wyliczyć składniki deklaracji z rejestrów „W” (struktura uwzględniana przy obliczaniu podatku naliczonego)
Moduł przelewów
- Możliwość wystawienia (MULTICASH) przelewu do Urzędu Skarbowego (zapłaty VAT PIT itp.)
Inne
- Nowa wersja deklaracji VAT-7 v1-1E oraz VAT-7K v1-2E.
- Nowe elementy sprawozdania finansowego: Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych (bezpośredni i pośredni), Rozliczenie różnicy w podstawie podatku dochodowego i wyniku finansowego.
- Rozliczenia międzyokresowe - możliwość ustawienia księgowania kosztów rozłożonych w czasie, automatycznie księgowanych co miesiąc.
- Eksport zestawienia INF-U (PEFRON) do programu Excel.
- Możliwość wytworzenia dokumentów BOR z pominięciem kont z saldem równym zero.
- Funkcja kopiowania dokumentów księgowych wraz z rejestrem VAT.
- Wydruk algorytmów rozliczenia kosztów.
- Wydruk kontrahentów z kontami bankowymi i wirtualnymi.
- Możliwość miesięcznego generowania elementów sprawozdania finansowego.
- Funkcja szybkiego podglądu wyniku wykonania formuły w słownikach deklaracji finansowych.

W module SNO:
- Funkcja automatycznego, parametryzowanego księgowania z dziennika zgłoszeń.
- Funkcja kopiowania zgłoszenia z dziennika do nowego zgłoszenia.
- Eksport danych dłużników do pliku CSV z pozycji lub z sum dla wybranego typu obiektu.
- Informacja o adresie korespondencyjnym dostępna na głównym oknie programu.
- Nowe pola informacyjne w dzienniku zgłoszeń (m.in. e-mail wykonawcy, termin wykonania, domyślny typ dla pracownika)
- W zestawieniu wybranych wartości wydruk wg daty wprowadzenia danych oraz wydruk danych członkowskich dla obiektu domyślnego.
2018-11-09
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.11
- Święto państwowe dnia 12 listopada 2018 r. obniżające miesięczną normę czasu pracy do 20 dni i 160 godzin w miesiącu.
- Miesięczna karta czasu pracy: Liczba godzin przepracowanych automatycznie wyliczana i widoczna w dole okna.
- Miesięczna karta czasu pracy: Możliwość szybkiego wprowadzania odbioru godzin nadliczbowych (klawisz [g] w pierwszym wierszu) z jednoczesnym zerowaniem godzin pracy.
- Miesięczna karta czasu pracy: Na wydruku, soboty są dodatkowo wyróżnione jasnoszarym kolorem tła.
- Księgowanie wypłat: Dodano możliwość definiowania konta przeciwstawnego oraz kontrolę bilansowania się dokumentów księgowych.
- Automatyczna synchronizacja danych właścicieli/udziałowców z systemem FK/KPiR.
- Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku.
- Deklaracje elektroniczne PIT: Zastosowanie algorytmu SHA256 w podpisie elektronicznym pod przesyłanymi deklaracjami (obowiązkowe od 1 lipca 2018r).
2018-11-06
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.7
1) Możliwość rozbicia stanu składnika na składowe odpowiadające różnym źródłom finansowania.
2) Dostosowanie bazy danych, formularzy, raportów i algorytmów do wprowadzania danych oraz obliczania i prezentacji stanów w rozbiciu na źródła finansowania.
3) Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy amortyzacją a umorzeniem. Składniki mogą być obecnie tylko umarzane bądź umarzane i amortyzowane. Amortyzacja składnika może być włączana i wyłączana za pomocą transakcji. Odpis amortyzacyjny jest zawsze równy odpisowi umorzeniowemu lub zerowy.
4) Opracowanie wariantów raportów uwzględniających rozróżnienie pomiędzy amortyzacją a umorzeniem.
5) Dodanie możliwości określenia kierunku ruchu dla transakcji, oraz modyfikacja wydruku transakcji - dodanie kolumny dla kierunku ruchu i umożliwienie selekcji i grupowania wg kierunku ruchu.
6) Nowe warianty wydruku transakcji - "Przyjęcia i modernizacje" oraz "Likwidacje i częściowe likwidacje".
Archiwum

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2019 ZUBIX sp. z o.o.