Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Aktualności
   
2018-03-01
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.9
- Zestawienie okresów zatrudnienia pracownika. Wykaz wszystkich okresów z historii, bieżącego zatrudnienia i wykluczeń wraz z wyliczonym stażem w latach, miesiącach i dniach.
- Kalkulator limitu (33 miesiące) umów na czas określony. Automatyczna sygnalizacja przekroczenia limitu w oknie umów i przy dodawaniu nowej umowy na czas określony.
- Urlop dodatkowy (inwalidzi, kombatanci) - Możliwość wprowadzenia nominału wraz z podstawą prawną, powiększającego dostępny do wykorzystania urlop wypoczynkowy.
- Urlop dodatkowy wykazywany jest na Świadectwie pracy oraz dostępny jest na wydrukach raportów i dokumentów.
- Księgowanie wypłat bez potrzeby korzystania z pliku pośredniczącego.
- Nota księgowa wysyłana jest wprost do bazy danych systemu FK (gotowa do pobrania w FK).
- Do tabeli Dzieci pracownika dodano pole: PESEL dziecka.
- Na potrzeby raportów i dokumentów udostępniono pole Wiek pracownika (w latach), w zakładce Dane osobowe.
- Raporty zawierające pola z grupy Staż pracy zawsze wykonywane są wg stanu na dzień jawnie podawany przez użytkownika.
- Nowo dodawane raporty domyślnie oznaczane są jako prywatne (dostępne tylko dla autora raportu).
- Do właściwości pól słownikowych (Definicje słowników) dodano opcję: Pokazuj wszystkie pola słownika.
- Włączenie tej opcji powoduje pokazanie danych ze wszystkich dodatkowych kolumn zdefiniowanych w słowniku, w oknie formularza i na rozwijalnej liście wartości.
- Wartości słowników kadrowych, do wyboru z listy rozwijalnej, sortowane są alfabetycznie wg nazwy.
- Usunięto deklarację PIT-40. Od 2018r nie ma możliwości rozliczenia PIT przez pracodawcę.
2018-01-26
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.4
1) Możliwość pracy w trybie "multi" - z obsługą wielu firm - opcja dedykowana biurom rachunkowym.
2) Możliwość zapisu dokumentów księgowych w tabeli pośredniczącej systemu FK/ZFKS jako alternatywa dla plików pośredniczących.
3) Umożliwienie wydruku dłuższej nazwy firmy (3 wiersze po 40 znaków) w nagłówku raportów oraz nazwy miejscowości w stopce.
4) Uzupełnienie tabeli "Dokument księgowy" wyświetlanej w module "Księgowanie" o dodatkowe kolumny "Wn" i "Ma", które zawierają sumy kwot z pozycji dokumentu.
5) Dodanie raportów dotyczących księgowań: "Księgowanie", "Podsumowanie księgowań" i "Zestawienie księgowań wg kont".
6) Dodanie raportu "Wykaz zlikwidowanych i częściowo zlikwidowanych".
7) Reorganizacja okien "Parametry programu" i "Księgowanie transakcji i dokumentów".
8) Poprawa zauważonych błędów.
2017-11-30
Nowa wersja programu HANDEL (3.0)
- Możliwość wydruku dwóch kont na fakturze.
- Zmiany w imporcie danych z faktur do FK-i.
- Możliwość wydruku wartości brutto dla bilansu obrotu asortymentów.
- Dodatkowe opcje wydruku dla raportów przychodu/rozchodu.
- Możliwość wydruku arkuszu spisu z natury z pustymi wartościami zerowymi.
- Dodatkowa data sprzedaży/przyjęcia dla dokumentu.
- Możliwość definiowania upustów dla usług.
- Dodatkowe parametry fakturowania.
- Możliwość zaznaczenia asortymentu jako "nieaktywnego".
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.
2017-11-15
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.3
1) Implementacja zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1448), poprzez:
- modyfikację struktury bazy danych;
- modyfikację formularza transakcji przez dodanie pól wyboru "Odpis jednorazowy 16k7" i "Odpis jednorazowy 16k14" (do zaznaczenia, czy odpis jednorazowy jest dokonywany na podstawie art.16k ust.7 lub art.16k ust.14 UPDOP) oraz pola "Odpis aktualizacyjny w dniu przyjęcia" (do wpisania kwoty wpłat na poczet nabycia środka zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.15 ust.1zd UPDOP);
- modyfikację formularza dokumentu przez dodanie pola wyboru "Wpłata na poczet nabycia nowego środka trwałego w ramach limitu 16k14" (do zaznaczenia wpłat dokonywanych w oparciu o przepis z art.15 ust.1zd UPDOP);
- dodanie kolumny "Limit 16k14" do słownika "Rok obrachunkowy", której wartość stanowi górną granicę dla sumy odpisów jednorazowych dokonanych w oparciu o art.16k ust.14 UPDOP.
2) Implementacja nowej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem RM z dnia 3 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864), poprzez:
- modyfikację struktury bazy danych i zawartości tabel zawierających klasyfikację środków trwałych - po zmianie baza danych zawiera obie klasyfikacje, z których tylko jedna jest dostępna, zależnie od wybranego miesiąca rozliczeniowego - przyjęto, że do końca 2017 r. obowiązuje stara klasyfikacja, a od początku 2018 r. - nowa.
3) Dopuszczenie pustego pola "Sygnatura składnika" (menu "Administrator|Parametry programu", karta "Ewidencja", zakładka "Sygnatury"), które oznacza, że numer inwentarzowy składnika nie powinien być wstępnie wypełniany ani formatowany przez program.
4) Dodanie zakładki "Karta transakcji" na karcie ewidencji w oknie "Parametry programu", na której można określić szablony podpisów na wydruku karty transakcji.
5) Poprawa zauważonych błędów.
2017-11-02
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 29
- Wydruk obroty i salda został rozbudowany o graficzną reprezentację danych. Po ustawieniu parametrów wydruku, wybranie opcji "Wykres" daje możliwość obejrzenia naszych danych w postaci wykresu kolumnowego. Opcja szczególnie przydatna w przypadku porównywaniu kosztów, przychodów w układzie lat. W tym celu musimy ustawić parametr "Dodaj (dla porównania) od okresu". Przy porównywaniu miesięcy musimy ustawić parametr "Porównaj miesiące". Wygenerowany na ekranie wykres możemy wydrukować.
- Moduł sumatora i analizy plików JPK został rozbudowany o funkcję sprawdzającą status podmiotu VAT dla wszystkich kontrahentów z wygenerowanego do wysyłki pliku JPK_VAT. Po wygenerowaniu pliku JPK_VAT i uruchomieniu opcji "Sprawdź wszystkie podmioty" program sprawdza wszystkie zapisy JPK_VAT (łącząc się z serwerem Ministerstwa Finansów lub Komisji Europejskiej, w przypadku faktur WNT) czy operacje odliczenia VAT-u dotyczą podmiotów zarejestrowanych jako płatnik podatku VAT.
- Wydruk OBROTY I SALDA otrzymał nową funkcję - porównywanie kilku lat.
- Wydruk OBROTY I SALDA wykluczenie z wydruku operacji wykonanych wybranym rodzajem dokumentów (np. BZ).
- Kopiowanie dokumentu z poprzedniego miesiąca. Przydatne przy powtarzających się comiesięcznych fakturach zakupu.
- Przypominanie o konieczności wytworzenia dokumentów BO z częstotliwością coraz większą z każdym miesiącem.
- Możliwość wystawienia faktury wewnętrznej z poziomu podglądu rejestru VAT z równoczesną blokadą wystawienia takiej faktury kilkukrotnie.
- Na wykazie firm (wersja MULTI, wersja dla WSPÓLNOT) pokazany jest ostatni zamknięty miesiąc i ostatni rok, w którym jest wytworzone BO.
- Faktury wewnętrzne wystawiane jak faktury od kontrahenta (dla poprawnej budowy plików JPK).
- Możliwość zamykania i otwierania miesiąca (i roku, gdy jest już BZ) dla wybranej grupy firm/wspólnot (w wersji MULTI).
- Możliwość wytworzenia (i wycofania) dokumentów bilansu zamknięcia (BZ) w ostatnim miesiącu okresu obliczeniowego dla wybranej grupy firm/wspólnot (wersja MULTI).
- Przy pobieraniu kursu waluty z NBP podpowiadana jest data ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę operacji.
- Automatyczne księgowanie i wyliczanie różnic kursowych (i wyceny waluty) przy operacjach obciążenia konta bankowego walutowego (zapłata za fakturę zakupu, zapłata prowizji bankowej, odsprzedaż waluty itp.). Kurs wyliczany metodą FIFO lub LIFO (nowy parametr) z uznań konta bankowego (zakup waluty, zapłata za fakturę sprzedaży).
- Obsługa deklaracji elektronicznej CIT-8 w wersji 25.

W module SNO:
- Na wydruku opłat opcja dodania grafiki w stopce np. skan podpisu i pieczęci.
- Nowa operacja administracyjna: kasowanie adresów korespondencyjnych identycznych z adresami kontrahenta.
- Nowa operacja administracyjna: grupowe wpisanie nieruchomości do kontrahentów z lokali.
- Nowe operacje administracyjne: shrinkowanie baz danych oraz przywracanie kopii bazy SNO.
- Nowe funkcje algorytmów wyciągające stawkę STA[] oraz ilość ILO[] z naliczonych opłat.
Archiwum

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka jakości | Zaloguj ]

(c) 1987-2018 ZUBIX sp. z o.o.