Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Archiwum aktualności
2017-11-30
Nowa wersja programu HANDEL (3.0)
- Możliwość wydruku dwóch kont na fakturze.
- Zmiany w imporcie danych z faktur do FK-i.
- Możliwość wydruku wartości brutto dla bilansu obrotu asortymentów.
- Dodatkowe opcje wydruku dla raportów przychodu/rozchodu.
- Możliwość wydruku arkuszu spisu z natury z pustymi wartościami zerowymi.
- Dodatkowa data sprzedaży/przyjęcia dla dokumentu.
- Możliwość definiowania upustów dla usług.
- Dodatkowe parametry fakturowania.
- Możliwość zaznaczenia asortymentu jako "nieaktywnego".
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.
2017-11-15
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.3
1) Implementacja zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1448), poprzez:
- modyfikację struktury bazy danych;
- modyfikację formularza transakcji przez dodanie pól wyboru "Odpis jednorazowy 16k7" i "Odpis jednorazowy 16k14" (do zaznaczenia, czy odpis jednorazowy jest dokonywany na podstawie art.16k ust.7 lub art.16k ust.14 UPDOP) oraz pola "Odpis aktualizacyjny w dniu przyjęcia" (do wpisania kwoty wpłat na poczet nabycia środka zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.15 ust.1zd UPDOP);
- modyfikację formularza dokumentu przez dodanie pola wyboru "Wpłata na poczet nabycia nowego środka trwałego w ramach limitu 16k14" (do zaznaczenia wpłat dokonywanych w oparciu o przepis z art.15 ust.1zd UPDOP);
- dodanie kolumny "Limit 16k14" do słownika "Rok obrachunkowy", której wartość stanowi górną granicę dla sumy odpisów jednorazowych dokonanych w oparciu o art.16k ust.14 UPDOP.
2) Implementacja nowej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem RM z dnia 3 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864), poprzez:
- modyfikację struktury bazy danych i zawartości tabel zawierających klasyfikację środków trwałych - po zmianie baza danych zawiera obie klasyfikacje, z których tylko jedna jest dostępna, zależnie od wybranego miesiąca rozliczeniowego - przyjęto, że do końca 2017 r. obowiązuje stara klasyfikacja, a od początku 2018 r. - nowa.
3) Dopuszczenie pustego pola "Sygnatura składnika" (menu "Administrator|Parametry programu", karta "Ewidencja", zakładka "Sygnatury"), które oznacza, że numer inwentarzowy składnika nie powinien być wstępnie wypełniany ani formatowany przez program.
4) Dodanie zakładki "Karta transakcji" na karcie ewidencji w oknie "Parametry programu", na której można określić szablony podpisów na wydruku karty transakcji.
5) Poprawa zauważonych błędów.
2017-11-02
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 29
- Wydruk obroty i salda został rozbudowany o graficzną reprezentację danych. Po ustawieniu parametrów wydruku, wybranie opcji "Wykres" daje możliwość obejrzenia naszych danych w postaci wykresu kolumnowego. Opcja szczególnie przydatna w przypadku porównywaniu kosztów, przychodów w układzie lat. W tym celu musimy ustawić parametr "Dodaj (dla porównania) od okresu". Przy porównywaniu miesięcy musimy ustawić parametr "Porównaj miesiące". Wygenerowany na ekranie wykres możemy wydrukować.
- Moduł sumatora i analizy plików JPK został rozbudowany o funkcję sprawdzającą status podmiotu VAT dla wszystkich kontrahentów z wygenerowanego do wysyłki pliku JPK_VAT. Po wygenerowaniu pliku JPK_VAT i uruchomieniu opcji "Sprawdź wszystkie podmioty" program sprawdza wszystkie zapisy JPK_VAT (łącząc się z serwerem Ministerstwa Finansów lub Komisji Europejskiej, w przypadku faktur WNT) czy operacje odliczenia VAT-u dotyczą podmiotów zarejestrowanych jako płatnik podatku VAT.
- Wydruk OBROTY I SALDA otrzymał nową funkcję - porównywanie kilku lat.
- Wydruk OBROTY I SALDA wykluczenie z wydruku operacji wykonanych wybranym rodzajem dokumentów (np. BZ).
- Kopiowanie dokumentu z poprzedniego miesiąca. Przydatne przy powtarzających się comiesięcznych fakturach zakupu.
- Przypominanie o konieczności wytworzenia dokumentów BO z częstotliwością coraz większą z każdym miesiącem.
- Możliwość wystawienia faktury wewnętrznej z poziomu podglądu rejestru VAT z równoczesną blokadą wystawienia takiej faktury kilkukrotnie.
- Na wykazie firm (wersja MULTI, wersja dla WSPÓLNOT) pokazany jest ostatni zamknięty miesiąc i ostatni rok, w którym jest wytworzone BO.
- Faktury wewnętrzne wystawiane jak faktury od kontrahenta (dla poprawnej budowy plików JPK).
- Możliwość zamykania i otwierania miesiąca (i roku, gdy jest już BZ) dla wybranej grupy firm/wspólnot (w wersji MULTI).
- Możliwość wytworzenia (i wycofania) dokumentów bilansu zamknięcia (BZ) w ostatnim miesiącu okresu obliczeniowego dla wybranej grupy firm/wspólnot (wersja MULTI).
- Przy pobieraniu kursu waluty z NBP podpowiadana jest data ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę operacji.
- Automatyczne księgowanie i wyliczanie różnic kursowych (i wyceny waluty) przy operacjach obciążenia konta bankowego walutowego (zapłata za fakturę zakupu, zapłata prowizji bankowej, odsprzedaż waluty itp.). Kurs wyliczany metodą FIFO lub LIFO (nowy parametr) z uznań konta bankowego (zakup waluty, zapłata za fakturę sprzedaży).
- Obsługa deklaracji elektronicznej CIT-8 w wersji 25.

W module SNO:
- Na wydruku opłat opcja dodania grafiki w stopce np. skan podpisu i pieczęci.
- Nowa operacja administracyjna: kasowanie adresów korespondencyjnych identycznych z adresami kontrahenta.
- Nowa operacja administracyjna: grupowe wpisanie nieruchomości do kontrahentów z lokali.
- Nowe operacje administracyjne: shrinkowanie baz danych oraz przywracanie kopii bazy SNO.
- Nowe funkcje algorytmów wyciągające stawkę STA[] oraz ilość ILO[] z naliczonych opłat.
2017-11-02
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.8
- Nowy wydruk "Lista wypłat - szczegółowa" z informacjami takimi jak na wydruku "pasków".
- Możliwość zapisu raportów, wydruków z tabel lub wydruku pasków do pliku PDF (wymagany Windows 10).
- Możliwość wysłania deklaracji PIT do pracowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- Deklaracja załączana jest do wiadomości w postaci pliku PDF (tylko do odczytu).
- Jest możliwość seryjnego wysyłania deklaracji oraz ustawienia żądania statusu dostarczenia lub potwierdzenia otrzymania wiadomości.
- Modyfikacja wydruku "Świadectwo pracy". Wstawiony punkt dot. pracy tymczasowej obowiązujący od 1.06.2017.
- Dodano mechanizm wyliczania nominalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Program podpowiada liczbę lat z tytułu ukończonej szkoły.
- Na potrzeby raportów udostępnione są pola stażu do urlopu, wymiaru urlopu oraz daty zmiany nominału urlopu wypoczynkowego.
- Dodano nowe pole dot. zatrudnienia "Zalicz do stażu". Można ustawić aby okres zatrudnienia nie był wliczany do stażu pracownika w firmie (np. okres zatrudnienia na umowę cywilnoprawną).
- Funkcja awaryjnego otwierania zamkniętej wypłaty nie wymaga już wprowadzenia PINu. Pojawi się tylko komunikat z ostrzeżeniem.
- Obsługa protokołu TLS 1.2 (wymagany Windows 7 lub nowszy) w komunikacji z bramką systemu e-deklaracje. MF wycofuje protokół TLS 1.0 z dniem 1.10.2017.
- Możliwość importu składników wypłat z pliku XML. Nowi pracownicy z pliku mogą być automatycznie dopisywani do kartoteki i na listę wypłat.
- Eksport do FK: Możliwość definicji własnego identyfikatora transakcji we wzorcach księgowania.
- Informujemy, że dostępna jest wersja MULTI programu, obsługująca dane wielu firm w ramach jednej bazy danych.
2017-09-29
Nowy program KPiR
Od 1 stycznia 2018 roku proponujemy Państwu nowy program do obsługi Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR) dla firm oraz Biur Rachunkowych (możliwość zintegrowania z pełną księgowością).
2017-08-29
Nowy program Ewidencja Akcyzowa Energii i Gazu (EwA)
wspomaga prowadzenie ewidencji energii elektrycznej i wyrobów gazowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.
2017-07-04
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 28
- Mamy przyjemność poinformować o otworzeniu internetowego kanału z filmami instruktażowymi dot. obsługi naszych systemów. Dostęp do kanału możliwy jest z poziomu programu z opcji "Pomoc -> Filmy instruktażowe". Na początek udostępnione są filmy dotyczące generowania deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK. Filmy będą sukcesywnie dodawane. Czekamy na sugestie, jakimi tematami jesteście Państwo zainteresowani.
- Moduł sumatora i analizy plików JPK został wyposażony w narzędzie sprawdzające status podmiotów z naszego rejestru VAT w internetowych bazach płatników podatku VAT. Program sprawdza (łącząc się z serwerem Ministerstwa Finansów lub Komisji Europejskiej, w przypadku faktur wewnątrzwspólnotowych) czy przypadkiem nie dokonaliśmy odliczenia VAT-u od podmiotu nie zarejestrowanego jako podatnik VAT.
- Moduł e-Deklaracji (eDek) z obsługą protokołu TLS 1.2 zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów (od 1.07.2017 poprzednia wersja nie będzie już mogła wysyłać deklaracji).
- Wprowadzono listę stawek VAT do faktur wewnętrznych.
- Wprowadzono możliwość zastąpienia dotychczas wykorzystywanych stawek PN, NP, 0 dla faktur wewnętrznych stawką OO (odwrotne obciążenie).
- Dodano możliwość wystawienia faktury wewnętrznej podczas księgowania faktury zakupu objętej odwrotnym obciążeniem, bądź dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru lub usługi.
- Potwierdzenie sald dla kont walutowych (w walucie).
- Potwierdzenie sald w jęz. angielskim.
- Deklaracja VAT-27 w wersji 2 (od tej wersji dostępna wyłącznie w postaci elektronicznej).
- Deklaracja VAT-UE w wersji 4 (od tej wersji dostępna wyłącznie w postaci elektronicznej).
- Komentarze w dokumentach poszerzono do 80 znaków.
- Rozbudowano oraz wprowadzono wydruk dot. wyliczenia struktury podatku VAT. Opcja dostępna w miesiącu obliczeniowym grudzień pozwala w łatwy sposób wyliczyć o jaką wartość należy skorygować podatek VAT, a także wydrukować potwierdzenie na jakiej podstawie taka korekta powstaje. Opcja szczególnie pomocna dla spółdzielni mieszkaniowych i instytucji rozliczającej podatek VAT wg. tzw. struktury.
- Dodano możliwość podpinania skanów faktur i innych plików do dokumentów księgowych. Dzięki tej funkcji możemy prowadzić archiwum dokumentów elektronicznych i w dowolnym momencie "zajrzeć" do treści faktury zakupowej.
- Podgląd treści faktur sprzedaży oraz zeskanowanych faktur zakupu z poziomu dokumentów, rejestru VAT oraz informacji o kontrahencie.
- W module wydruków własnych została wprowadzona nowa funkcja: "KoniecMiesiaca".
- Do nazwy tworzonych plików XML dodawana jest teraz nazwa firmy lub wspólnoty. Opcja szczególnie pomocna dla biur rachunkowych i zarządzających wspólnotami.
- Przy otwieraniu roku automatyczne przepisywanie słowników i parametrów kas.
- Możliwość zliczania per-salda konta w algorytmach bilansu.
- Możliwość wystawienia faktury korygującej w walucie, po zmianie jedynie kursu waluty.
- Możliwość wystawienia faktury korygującej termin płatności.

W module SNO:
- Zmiana parametrów składników osobno dla różnych obiektów z poziomu edycji obiektu (np. stawka VAT, nazwa na fakturze, opis, sposób wydruku itp.).
- Podgląd parametrów składników w różnych obiektach z poziomu edycji słownika składników (nowa zakładka).
- Opcjonalna możliwość wydruku opłat bez żadnych składników i bez wyliczonych opłat (może być użyte do korespondencji seryjnej).
2017-06-01
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.7
- Przypomnienia terminów nadchodzących zdarzeń z możliwością informowania o najbliższych zawsze po uruchomieniu programu. Definicje terminów do przypomnień mogą odnosić się do pól danych z kartoteki pracowników (np. data badań lekarskich lub szkolenia BHP) lub własnych ustawień. Definicje są prywatne dla każdego użytkownika programu.
- Import elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA z plików eksportowanych z platformy ZUS-PUE. Program pozwala pobrać zwolnienia z plików w formatach zarówno CSV jak i XML.
- Dodany nowy rodzaj zasiłku: "Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego" wraz z odpowiednim raportowaniem w dokumentach ZUS RCA i ZUS DRA.
- Przystosowano pliki eksportowe KEDU (Płatnik) do aktualnej specyfikacji oraz schematu XML w wersji 4.3.
2017-05-08
Nowa wersja programu HANDEL (2.9)
- Moduł walutowy.
- Faktura dwujęzyczna.
- Podpowiadanie danych kontrahenta z internetu.
- Dodatkowy słownik kont bankowych.
- Dodano stawkę VAT "odwrotne obciążenie".
- Obsługa podatnika dla kontrahenta na fakturze.
- Dodatkowe uprawnienia dla użytkowników.
- Dodatkowe ustawienia inwentaryzacji.
- Moduł importu dokumentów WZ z plików XML.
2017-05-08
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 27
- Nowy moduł raportowania zapłat netto dla jednostek budżetowych.
- Nowy moduł przelewów elektronicznych walutowych (SWIFT MT 100).
- Funkcja Kontrahenci - Pokaż transakcje: możliwość podglądu zapisów do rejestru vat, pełnych zapisów analitycznych w dokumentach oraz składników naliczeń opłat.
- Moduł fakturowania - Termin płatności: funkcja dodawania podanej liczby dni (F9) oraz pomijanie dni wolnych (niedziele, święta, wolne soboty).
- Funkcja renumeracji rejestrów podatku vat.
- Szereg funkcji przystosowano do obsługi wyłącznie za pomocą myszy (bez konieczności używania klawiatury) - księgowanie, wybór struktury vat (do wyboru wyświetlane są dotychczas używane % struktury).
- Optymalizacja księgowań : klawisz F9, klawisz F7 pozwalający księgować kwoty z przeciwnym znakiem (szczególnie przydatne podczas wyksięgowywania transakcji), klawisz "Zamień strony kwot" powodujący automatyczne przeniesienie księgowań z całego dokumentu na drugą stronę (lustrzane odbicie).
- Dodany jest wydruk akceptacji wystawiania oraz otrzymywania faktur w postaci elektronicznej.
- Operacja zamknięcia miesiąca poprzedzona jest szczegółową kontrolą spójności dokumentów księgowych, kont oraz rejestrów vat.
- Możliwość kopiowania algorytmów bilansu zamknięcia z poprzednich lat lub z wybranej firmy, w przypadku wersji MULTI.
- Operacja wytworzenia bilansu otwarcia z informacją o kontach nie przenoszonych do dokumentu BO.
- Do kalkulatora nominałów dodany jest banknot 500 zł.
- Pole z numerem REGON zostało poszerzone do 14 znaków (jednostki lokalne).
- Połączono funkcje aktualizacji wersji bazy danych oraz aktualizacji procedur i funkcji sql.

W module SNO:
- Kontrolna lista miesięcznie naliczonych opłat z zasobów.
- Nowy parametr - domyślny lokal dla danych członkowskich (selekcja i wydruki po tym parametrze).
- Operacja przenoszenia obiektów (lokali, budynków) w hierarchii ze zmianą kodu.
- Możliwość księgowania przypisów składników opłat dla budynków.
- Nowy składnik systemowy [ZGKA] zwracający koszt roboczogodzin z dziennika zgłoszeń.
- Możliwość księgowania (przypisów) na konta pozabilansowe w kwotach podatku vat.
- W grupowej edycji operacje automatyczne na wprowadzanych wartościach (kopiowanie, zamiana, powiększanie, czyszczenie, opisy itp.).
- Podgląd dokumentów (księgowań) i faktur (duplikatów) z poziomu SNO dla aktualnego obiektu i miesiąca.
2017-01-27
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.6
- Aktualizacja deklaracji elektronicznych PIT-11 oraz PIT-40 za rok 2016.
- Aktualizacja deklaracji elektronicznych PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C za rok 2016.
- Aktualizacja wydruku świadectwa pracy do wzoru obowiązującego od 1 stycznia 2017r.
- Dodano nowe pole opisowe "Ochrona stosunku pracy w okresie" wykazywane na świadectwie pracy w p.5.6.
- Aktualizacja opisów pól dot. świadectwa pracy oraz listy pozycji "Przyczyny zwolnienia".
2017-01-10
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 26
- Deklaracje w nowych, aktualnie obowiązujących wersjach:
   - CIT-8(24) 2-0E z załącznikami CIT-8/O(11), CIT-D(5) 2-0E
   - VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8)
   - możliwość obliczenia i wydruku deklaracji VAT-7 bez zaokrągleń do pełnych złotych.
- Nowe i uaktualnione moduły JPK:
   - Generator (wytwarzanie JPK): nowa wersja JPK_VAT(2), pobieranie parametrów adresowych z parametrów FK lub internetowej bazy GUS, wybór firmy dla FK w wersji Muli.
   - Klient (wysyłanie JPK, pobieranie UPO): wydruk potwierdzenia na urzędowym formularzu UPO(6)
   - Sumator (analizator błędów i sumator pól): pozwala uzgodnić JPK_VAT z deklaracją VAT, wskazuje miejsce wystąpienia ew. błędu w treści pliku wraz z opisem.
- Możliwość pobierania kursów walut z internetowego serwisu NBP przy księgowaniu, fakturowaniu oraz w słowniku walut. Pobierany jest kurs aktualny lub na wskazany dzień.
- Nowy moduł dla jednostek budżetowych gminy, które rozliczają podatek VAT poprzez gminę.
- Zmiany w module faktur:
   - możliwość wystawiania faktury w jęz. niemieckim (była możliwość w jęz. angielskim)
   - uproszczenie faktury: gdy płatność np. gotówką to można nie podawać konta bankowego
   - możliwość wydruku faktury z marginesem na górze (można użyć papier firmowy)
   - możliwość podania terminu płatności jako tekst np. 14 dni (była tylko data jako termin płatności)
   - możliwość wydłużenia numeru faktury do nawet 29 znaków (+1 znak "|" oznaczający odsetki)
   - możliwość "ręcznego" wprowadzenia rodzaju faktury, przyczyny korekty i podstawy zastosowania stawki ZW (na potrzeby JPK)
- Wydruk "Obroty i salda" - można uzyskać porównanie obrotów aktualnych z obrotami wybranego okresu z przeszłości.
- Można podać listę kont "poufnych". Bez prawa do kont poufnych na podglądzie obrotów i dokumentów widać "***********" zamiast numeru konta i pustą nazwę.
- Funkcja kontroli zgodności rejestrów VAT dodatkowo sprawdza prawidłowość wyliczenia podatku oraz obecność nazwy i adresu kontrahenta.
- Możliwość podania nazwy firmy z większą ilością znaków było 5*35, jest 5*40 znaków.
- Pobieranie danych firmy z internetowej bazy GUS nie zmusza już do podawania kodu captcha (jeśli będzie domyślny).
- Obsługa programu TeamViewer z menu Pomoc.

W module SNO:
- Możliwość określenia okresowej dostępności (np. okresowego wyłączenia z obliczeń) składników danych (mnożniki/algorytmy) w słownikach.
- Opcja importu - tworzenia nowych obiektów z danych w plikach CSV.
- Nowa funkcja LIL[] zwracająca ilość liczników dla obiektu aktywnych w module wodomierzy.
- W module dziennika dodanie godzin do wszystkich dat w edycji zgłoszeń i na wydrukach.
- W przypisie opłat do FK wybór importu opłat oraz korekt opcjonalnie.
- Nowa tabela z funkcjami i opisami w edycji wartości składników.
- W wydruku opłat opcje niedrukowania stron dla posiadających/nie posiadających adresy korespondencyjne w kontrahentach.
- Opcja uaktualnienia numerów obiektów w kontrahentach.
2016-11-17
Aktualizacja programu JPK (Jednolity Plik Kontrolny):
- Wysyłanie plików JPK drogą elektroniczną, zgodnie z aktualnymi wymaganiami specyfikacji udostępnianej przez MF.
- Wbudowana obsługa podpisu elektronicznego.
- Walidacja poprawności plików JPK na podstawie schematów pobieranych z serwera MF.
- Sumator pól kwotowych JPK - pozwala na szybkie porównanie kwot JPK z np. deklaracją VAT-7 oraz przegląd poszczególnych pozycji w tabelach.
- Analizator błędów pliku JPK - pokazuje zawartość pliku oraz miejsca wystąpienia ew. błędów.
- Odczyt statusu wysyłki oraz pobieranie plików UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
- Wydruk UPO zgodny z urzędowym wzorem formularza.
- Możliwość wysyłki na serwer testowy pozwala na upewnienie się co do poprawności działania całej procedury.
- Program na bieżąco aktualizowany w przypadku zmian w strukturach lub specyfikacji interfejsów JPK.
Program pracuje z plikami przygotowanymi w dowolnym systemie (również firm zewnętrznych).
2016-09-27
Nowa wersja programu HANDEL (2.8)
- Numeracja roczna automatycznie rozpoczyna się od początku roku także przy przedłużonym okresie.
- Dodatkowe parametry umożliwiające nadawanie automatycznego numeru nowemu kontrahentowi malejąco.
- Poprawione sczytywanie kodu kreskowego asortymentu.
- Dodane dodatkowe ustawienia przy wystawaniu faktur uwzględniające wymagania JPK (opisy przyczyny korekty oraz podstawy prawnej zwolnienia z VAT).
- Autodopasowanie kolumn przy druku do Excela.
- Dodatkowy parametr przyjmowania/wydawania do sprawdzania stanów minimalnych w magazynie przy wystawianiu WZ.
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.
2016-09-04
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.5
- Obsługa e-deklaracji PIT-8C wg zaktualizowanego schematu PIT-8C(8)_v1-0E
- Standardowy formularz osobowy uzupełniony o informacje wymagane przez Ustawę o ochronie danych osobowych:
Data wprowadzenia, Osoba wprowadzająca, Źródło danych, Zgoda/Sprzeciw na przetwarzanie, Rejestr udostępnień.
Powyższe informacje można wykorzystać w sporządzanych dokumentach i raportach.
- Wprowadzono obsługę przypisywanej do pracownika normy dobowej (domyślna ośmiogodzinna lub dowolna inna).
Siedmiogodzinna norma dobowa podpowiadana jest dla zatrudnionych ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym.
Dodano generowanie i nanoszenie harmonogramów pracy z ustaloną normą dobową definiowaną w w minutach.
Dodano rozliczenia urlopów i innych nieobecności w dniach i godzinach wg przypisanej normy dobowej.
- Do danych osobowych dodano tabelę z rejestrem orzeczeń o niepełnosprawności zawierającą datę, organ orzekający, okres i przyczynę niepełnosprawności.
Dodano słownik organów orzekających o niepełnosprawności oraz słownik przyczyn niepełnosprawności wraz z obowiązującymi kodami.
- Do danych zatrudnienia dodano możliwość wprowadzenia informacji o szczególnych schorzeniach uprawniających do podwyższonego dofinansowania SODiR.
- Rozbudowano podpowiedzi i menu kontekstowe dla pól formularzy kadrowych. Min. wybór planu pracy z tabeli.
- Dla nowego zatrudnienia automatycznie wypełniana część pól dot. ubezpieczeń społecznych.
2016-07-29
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 25
- Wraz z aktualną wersją FK dostarczana jest aplikacja JPKGen - Generator jednolitego pliku kontrolnego.
Aplikacja jest dostępna z systemu FK: Menu->Operacje->Generator JPK. Aplikacja posiada własne parametry pozwalające skonfigurować gromadzenie wymaganych danych ze wszystkich dostępnych baz danych systemów PTI ZUBIX.
Funkcje aplikacji JPKGen:
   - Generowanie pliku JPK_VAT (rejestr VAT sprzedaży i zakupu) na podstawie algorytmów deklaracji VAT-7 i dostępnych baz danych.
   - Generowanie pliku JPK_FA (faktury VAT sprzedaży i zakupu) z dostępnych baz danych.
   - Generowanie pliku JPK_KR (księgi rachunkowe) z dostępnych baz danych.
   - Generowanie pliku JPK_WB (wyciąg bankowy) z dostępnych baz danych.
   - Generowanie pliku JPK_MAG (dokumenty magazynowe) z bazy danych GM/HANDEL.
   - Walidacja poprawności generowanych plików na podstawie schematów pobieranych z serwera MF.
   - Pakowanie, szyfrowanie, podpisywanie oraz przesyłanie plików JPK drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami specyfikacji interfejsów udostępnionej przez MF.
   - Odczyt statusu wysyłki oraz pobieranie plików UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
- Rejestr VAT powiększony o nowe pola (konieczne przy tworzeniu plików JPK_FA): Rodzaj faktury, Numer faktury korygowanej, Okres za który jest korekta, Przyczyna korekty, Podstawa użycia stawki ZW (P_19A, P_19B, P_19C w pliku JPK_FA). Powyższe pola mogą być edytowane w rejestrze VAT.
- Moduł fakturowania wpisuje do rejestru VAT rodzaj Faktury (VAT, KOREKTA, ZAL, POZ).
- Moduł fakturowania umożliwia dodanie wiersza opisującego przyczynę korekty (wiersz typu "K" w dopiskach faktury). Treść tego wiersza dopisywana jest do wpisu faktury do rejestru VAT.
- Moduł fakturowania umożliwia dodanie wiersza typu "D", zaczynającego się od P_19A, P19_B lub P_19C umożliwiającego podanie podstawy użycia stawki "ZW" (zwolnione z VAT). Treść tego wiersza dopisywana jest do wpisu faktury do rejestru VAT.
- Moduł fakturowania - numer faktury korygowanej i data faktury korygowanej zapisywane są w rejestrze VAT,
- Moduł ASO zmodyfikowany - można do niego dopisywać pozycje faktury, których nie ma w słowniku. Należy wtedy podać nazwę, stawkę VAT i jednostkę miary (te dane pobierane były ze słownika).
- Słownik dokumentów otrzymał nowe pole "JPK". Zaznaczenie tego pola powoduje, że dokumenty księgowane zaznaczonym dokumentem są wykazywane w pliku JPK_KR. Nie zaznaczamy dokumentów, które zawierają dane importowane z innych systemów i maja być dołączane do pliku JPK_KR z tych systemów.
- Słownik rejestrów VAT otrzymał dwa nowe pola: JPK_VAT i JPK_FAK. Zaznaczenie JPK_VAT spowoduje umieszczenie zawartości rejestru w pliku JPK_VAT. Brak zaznaczenia spowoduje, że rejestr ten będzie pominięty (odpowiednie dane zostaną pobrane z innych systemów). Do pola JPK_FAK możemy wpisać:
   - "F" - faktury zostaną pobrane z tabeli faktur,
   - "A" - faktury zostaną pobrane z tabeli ASO (asortymenty wpisane przy fakturach zakupu).
   - Pozostawienie pola JPK_FAK pustego spowoduje, że faktury wpisane do tego rejestru będą pominięte (będą pobrane z innego systemu).

W module SNO:
- Podetapy (podgrupy) w przygotowaniu WZ (fakturowanie).
- W module członkowskim selekcja po okresie przypisania do lokalu.
- Nowa opcja widoku rozszerzonej listy lokali na oknie głównym o kod i nazwę kontrahenta.
- W module wodomierzy opcja importu nowych wodomierzy lokalowych i zamknięcia zdejmowanych oraz dodatkowe kolumny i dane wodomierzy budynkowych.
- Nowa opcjonalna wersja modułu wodomierzy (moduł liczników).
- Nowe parametry w selekcji i filtrowaniu obiektów.
- Możliwość generowania sum częściowych na zestawieniach po dowolnym składniku danych.
2016-03-07
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 24
- Możliwość sprawdzenia statusu podatnika VAT w internetowej bazie VIES (system wymiany informacji o VAT podmiotów zarejestrowanych w UE)
- Możliwość podglądu oraz pobrania danych adresowych kontrahenta z internetowej bazy VIES
- Możliwość tworzenia notatek dla kontrahentów oraz załączania wskazanych plików/dokumentów
- Bilans uproszczony dla jednostek mikro (wydruk deklaracji)
- Bilans uproszczony dla jednostek małych (wydruk deklaracji)
- Rachunek zysków i strat dla jednostek mikro (wydruk deklaracji)
- Możliwość załączenia dowolnego pliku/pisma do faktury elektronicznej przesyłanej pocztą e-mail. Opcja dostępna również dla faktur seryjnych
- W wersji z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej dodany wydruk powiadomień członków kasy o stanie wkładów i pożyczek na koniec roku
- Ułatwienie księgowań dokumentów, które zawierają wielokrotne księgowania na podobne konta (podpowiedzi)
- Eksport rejestrów VAT do Excela
- Możliwość generowania plików CSV wraz fakturą z informacją zawierającą dane do automatycznego księgowania faktur przez naszych kontrahentów

W module SNO:
- Korespondencja (notatki, dokumenty, pliki) dla dowolnych obiektów i dziennika zgłoszeń
- Wysyłanie naliczonych opłat e-mailem
- Prawa (zakazy) dostępu do obiektów dla wybranych użytkowników
2016-02-04
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 23
- Nowe wersje deklaracji: VAT-7 wersja 16, VAT-7K wersja 10, VAT-7D wersja 7, CIT-8 wersja 23 wraz z załącznikami CIT-8/O wersja 10 i CIT-D wersja 5.
- Funkcja faktur seryjnych otrzymuje możliwość automatycznego generowania faktur elektronicznych i wysyłania na adres e-mail kontrahenta.
- Możliwość wygenerowania przelewów do importowanych faktur zakupu.
- Wydruk listy naliczonych odsetek od transakcji zobowiązań.
- Kwartalne rozliczanie kosztów.
- Możliwość sprawdzenia statusu kontrahenta w rejestrze VAT (on-line) w serwisie Ministerstwa Finansów.
- Możliwość pobrania danych adresowych i innych informacji dot. kontrahenta (on-line) na podstawie numeru NIP z bazy internetowej REGON udostępnianej przez GUS.
- Do rejestru kontrahentów dodano obsługę pól wydania zgody i sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych oraz źródło pochodzenia danych osobowych.
- Nowy moduł oraz uprawnienia dla funkcji wymagających uprawnień dot. ODO.
- Nowy rejestr i funkcjonalność pozwalająca ewidencjonować udostępnienie danych osobowych (na potrzeby GIODO).
- Wydruk rejestru danych osobowych z poziomu edycji kontrahenta (na potrzeby GIODO).
- Nowy wydruk ODO: Historia zmian haseł użytkowników.
- Nowy wydruk ODO: Raport udostępnień (odbiorców) danych.
- Nowy wydruk ODO: Raport dat i użytkowników oraz źródeł pochodzenia danych.
- Nowy wydruk ODO: Raport zgód i sprzeciwów na przetwarzanie danych.

W module SNO:
- Wydruk potwierdzeń i odcinków wpłat.
- Nowe opcje zestawienia wybranych wartości, np. wydruk w układzie wierszowym zamiast kolumnowym.
- Dodana stawka "płaci nabywca" (lub "obciążenie odwrotne").
- Nowe parametry wydruku rozrachunków (np. domyślne parametry dla użytkownika w "pokaż rozrachunki").
- Możliwość ewidencji udostępnień danych osobowych przy generowaniu zestawień wybranych wartości (na potrzeby GIODO).
2016-01-28
Nowa wersja programu HANDEL (2.7)
- Możliwość sortowania asortymentów po nazwie na wydruku kartoteki magazynowej
- Dodatkowe pola i opcje do wydruku kartoteki magazynowej przy kilku jednostkach miary dla asortymentu
- Dodatkowy parametr pozwalający na numerację dokumentów w FK według numerów paragonów przy eksporcie do FK.
- Numeracja narastająca w ciągu roku dla paragonów i dokumentów dostawy węgla
- Możliwość zmiany kontrahenta po wystawieniu paragonu
- Umożliwienie wystawiania tego samego numeru dokumentu w nowym roku przy rocznej numeracji i wydłużonym okresie
- Wydruk arkusza inwentaryzacyjnego z programu
- Dodatkowy parametr do zmiany ceny zakupu także przy wydaniach po przeniesieniu magazynowym
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników
2016-01-12
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.4
- Obsługa e-deklaracji PIT-11 za rok 2015 wg zaktualizowanego schematu PIT-11(23)_v1-0E
- Obsługa e-deklaracji PIT-40 za rok 2015 wg zaktualizowanego schematu PIT-40(22)_v1-0E
- Obsługa e-deklaracji PIT-4R za rok 2015 wg zaktualizowanego schematu PIT-4R(6)_v1-0E
- PIT-8AR(6) - program generuje część deklaracji na podstawie modyfikowalnego algorytmu i otwiera wypełniony formularz interaktywny w celu uzupełnienia i wysyłki
- PIT-8C(7) - program generuje tylko nagłówek deklaracji i otwiera wypełniony formularz interaktywny w celu uzupełnienia i wysyłki
- Wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 23
- Wydruk deklaracji PIT-40 w wersji 22
- Poprawiona stabilność działania programu na różnych wersjach systemu Windows
2015-11-26
Nowy program Ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości wszedł w etap testów bezpośrednio poprzedzających sprzedaż.
2015-11-03
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 22
- Export deklaracji elektronicznych wprost do interaktywnych formularzy.
- Nowy moduł exportu danych z programu ZFKS do innych programów. Tworzony jest plik w formacie csv.
- Znaczne przyspieszenie selekcji transakcji i w konsekwencji rozliczeń globalnych, wydruków transakcji i innych wydruków związanych z transakcjami (potwierdzenie salda, struktura należności itp).
- Radykalne przyspieszenie operacji wydruków własnych.
- Nowy moduł bankowych poleceń zapłaty. Zawiera obsługę zgód kontrahentów na generowanie poleceń zapłaty.
- Nowe parametry określające podpisy pod wydrukiem dokumentu.
- Nowy wydruk potwierdzenia wpłaty w kontrahentach ("Pokaż transakcje").
- Przed wykonaniem backup'u sprawdzana jest ilość wolnego miejsca na dysku.

W module SNO:
- Nowa funkcja SRD wyliczająca średnią z podanego okresu na dni.
- Współpraca modułu dziennika zgłoszeń z bazą programu Handel (dokumenty, asortymenty, magazyn).
- W module dziennika zgłoszeń możliwość "podpowiadania" treści zgłoszenia.
2015-10-09
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.3
- Program generuje deklarację PIT-4R na podstawie modyfikowalnych algorytmów.
Domyślnie uzupełniane są dane w zakresie podatku od umowy o pracę, umowy zlecenia, praw autorskich, kontraktu menedżerskiego, udziału w organach stanowiących i przychodów z innych źródeł.
Możliwość zadeklarowania wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.
Możliwość sporządzenia deklaracji za niepełny rok (obliczenie zaliczki podatku dla zamkniętych miesięcy).
- Algorytmy: Funkcje ujednolicające wyliczanie podstawy do urlopu dla wypłat z przesunięciem i bez przesunięcia miesiąca wypłaty.
- Algorytmy: Funkcje pozwalające uzależnić naliczanie składek na FP i FGŚP od wieku i płci pracownika.
- Raporty, Pisma, Selekcje: Możliwość pobrania wieku pracownika w latach.
- Raporty, Pisma, Selekcje: Poprawiona interpretacja wyboru okresu dla wypłat typu PIT.
- Zmiany w interfejsie przystosowujące program do systemu Windows 10.
2015-08-27
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.2
- Obsługa deklaracji elektronicznej PIT-11 za rok 2015 wg zaktualizowanego schematu: PIT-11(22)_v1-1E.
- Wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 22.
- Dane osobowe rozbudowano o pola dot. zagranicznego numeru i rodzaj numeru identyfikacyjnego podatnika - wg wymagań PIT-11(22).
- Funkcje "Pokaż formularz PIT" oraz "Deklaracja PIT-4R" otwierają interaktywne formularze pdf automatycznie wypełnione danymi deklaracji.
- Wydruk miesięcznej karty czasu pracy poszerzony o informację o zmianach godzinowych.
- Możliwość importu osób/pracowników z zewnętrznego pliku XML z wybraną liczbą pól danych.
- Usprawniona praca wielostanowiskowa. Operacje na kartotece zasiłkowej nie blokują edycji nieobecności.
- Możliwość sortowania wg kwot składników płacowych na wydrukach raportów własnych.
- Dodatkowa funkcja porządkująca historię zatrudnienień danego pracownika.
2015-08-12
Nowa wersja programu HANDEL (2.6)
- Dodano opcję wpisywania vatu z ustawień asortymentu a nie ze słownika asortymentu
- Dodano dodatkowy parametr czy przypisywać VAT ryczałtowy z RR dla VATu zakupu na PZ-tkach
- Dodatkowe pola na wydrukach raportu rozchodowego/przychodowego uwzględniające kilka jednostek miar
- Grupowanie kont na wydruku rozdzielnika kosztów zużycia materiałów po masce kont
- Możliwość wybrania kilku kont przy wydruku zestawienia zużytych materiałów
- Automatyczne przypisywanie magazynu na dokumencie jak jest tylko jeden zdefiniowany w programie
- Dodatkowy parametr przy parametrach fakturowania pozwalający na wydruk na fakturze dodatkowego podsumowania zawierającego zsumowane ilości asortymentów pogrupowane jednostkami miar
- Na oknie wystawiania faktury dodano kalkulator dat na polu termin zapłaty (skrót alt+k)
- Dodano moduł kasowy
- Dodano możliwość wystawianie dokumentu KP do faktury z WZ płatnej gotówką i przy wydruku paragonu
- Poprawione wykonanie korekty z wcześniejszego okresu
- Numeracja dokumentów dostawy od początku roku a nie od 'początku świata'
- Dodano możliwość usuwania kontrahentów, dla użytkowników nie korzystający z odrębnej bazy z programu FK
- Poprawki dotyczące eksportu korekt i paragonów do FK
- Poprawki w wydruku asortymentu zalegającego i obroty i stany materiałowe (wielomiesięczny)
- Kontrakty - Dodano możliwość ograniczonego wyświetlania w podanym okresie czasowym
- Dodano możliwość drukowania z kilku okresów (raport przychodów, rozchodów, historia asortymentu, bilans obrotów)
- Dodano wybór partii dla wydruku historii asortymentu
- Dodano możliwość wystawiania faktur zbiorczych RR
- Na fakturach domyślny termin zapłaty na fakturach RR pobierany z terminu podanego przy kontraktach
- Dodatkowy parametr pozwalający na zmianę ceny na PZ-tkach, których ilość zeszła do zera.
- Szereg poprawek związanych z uwagami użytkowników
2015-08-03
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 21
- Deklaracja VAT-27 - e-deklaracja
- Deklaracje VAT-7 (wersja 15), VAT-7K (wersja 9) , VAT-7D (wersja 6) wydruki na drukarkę i e-deklaracje
- Dodano nowe prawo GIODO. Brak tego prawa (a nadaje je administrator systemu ZFKS) skutkuje tym, że operator nie widzi danych osobowych (praktycznie - adresu) osób.
Jeśli kontrahent nie posiada NIP - traktowany jest jak osoba i jego dane adresowe mogą być ukrywane. Bez prawa GIODO nie można wykonywać operacji, które ujawniają dane osobowe na wydrukach (np. wezwania do zapłaty).

W module SNO:
- Możliwość wytłuszczania (i innych sposobów wyróżniania) wyrazów w nagłówkach i stopkach wydruków.
- Nowe prawo pozwalające ukryć dane osobowe przed użytkownikiem, który nie ma tego prawa (ODO - ochrona danych osobowych).
2015-07-03
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 20
- Deklaracja VAT-27 (tylko wersja papierowa - struktura pliku XML nie jest jeszcze udostępniona)
- Funkcja Ustawienia->Komunikaty i przypomnienia pozwala wysyłać/odbierać komunikaty do/od użytkowników systemu ZFKS. Pozwala także wprowadzać "przypomnienia" - są to komunikaty, które w odpowiednim czasie pojawią się nadawcy.
- Wydruk OBROTY I SALDA, w sytuacji, gdy drukowane są konta wg. szablonu, częściowa nazwa konta pobierana z podsłowników, jeśli podsłowniki występują w drukowanej części konta
- Obroty (zarówno podgląd, jak i wydruk) mogą ujmować dokumenty edytowane. Jest to istotne szczególnie gdy wprowadzamy (edytujemy) duże dokumenty (np. wyciągi bankowe) - wtedy już wprowadzone księgowania są widoczne.
Ponadto poprawiono wydajność (szybkość), usunięte zostały wszystkie spostrzeżone (bądź zgłoszone przez użytkowników) błędy i usterki.

Zmiany w module SNO:
- Opcja kontroli spójności wprowadzonych danych, naliczeń oraz obiektów
- Nowy parametr globalny dla trybu wydruku rozrachunków - tylko sumy miesięczne
- Moduł automatyzacji operacji o zaplanowanej dacie i godzinie: naliczenia, wysłanie do www, zaksięgowanie, przygotowanie WZ
- Operacja wycinania i przywracania wyliczonych opłat do i z archiwum
- Automatyczna aktualizacja bazy danych SNO wraz z uruchomieniem aktualizacji bazy FK
- Możliwość przełączania na inną bazę SNO (praca dwóch baz SNO z jedną bazą FK)
2015-05-18
Nowy system ePisma służący do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie oraz faktur zintegrowanych z FK SQL (ZFKS) wszedł w etap testów bezpośrednio poprzedzających sprzedaż.
2015-05-06
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 19
- Możliwość importu kontrahentów z innych systemów (pliki w formacie csv)
- Zapisanie w rejestrze kontrahentów daty dopisania kontrahenta do systemu oraz źródła (z jakiego programu przejęte dane kontrahenta). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- Podgląd dokumentów z dowolnego okresu.
- Możliwość przydzielenia/zabrania każdemu użytkownikowi prawa do kasowania dokumentów.
- Możliwość wysyłania wezwań do zapłaty e-mailem (z poziomu programu).
- Możliwość zastosowania programu do obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej lub funduszu mieszkaniowego (specjalne wydanie programu).
- Możliwość wydruku paragonu fiskalnego na drukarce fiskalnej (nowy moduł)
- Rozbudowany import rejestrów VAT z innych systemów (uwzględnia generowanie dokumentów przeksięgowania VAT, gdy obowiązek podatkowy przypada w innym miesiącu).
- Możliwość przyporządkowania kontrahentowi sposobu naliczania odsetek (inne stawki dla rozrachunków z kontrahentami budżetowymi np. szpitale itp.).
Ponadto poprawiono wydajność (szybkość), usunięte zostały wszystkie spostrzeżone (bądź zgłoszone przez użytkowników) błędy i usterki.

Zmiany w module SNO:
- W dzienniku zgłoszeń dla pozycji odpłatnych możliwość podpięcia numeru faktury.
- Wydruk dziennika zgłoszeń wraz z sumami częściowymi po dowolnych obiektach nadrzędnych dla godzin, kosztu robocizny i kosztu materiałów.
- Dodatkowe parametry w selekcji i wydruku danych członkowskich.
- Śledzenie kasowania wartości (pozostaje zapisany "ślad" , kto, co i kiedy kasował).
- Ułatwienie edycji parametrów, poprzez możliwość grupowej edycji.
2015-03-25
Nowa wersja Systemu Naliczania Opłat 1.51.
- Moduł konwersji danych do SNO SQL (zintegrowany moduł w FKSQL)
- Rozbicie eksportu zestawienia dłużników do Excel`a na dodatkowe kolumny
- Pobieranie wraz z wartością - ilości oraz stawek dla algorytmów opłat z okresów poprzednich
- Nowe opcje w module członkowskim
2015-02-09
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.1
- Obsługa e-deklaracji za rok 2014 wg zaktualizowanych schematów: PIT-11(21)_v1-0E oraz PIT-40(20)_v1-0E
- Wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 21 oraz PIT-40 w wersji 20
- Wydruk numeru referencyjnego dla wysłanych deklaracji w polu nr 2 (Nr dokumentu) na wydruku PIT-11 i PIT-40
- PIT-4R - program generuje nagłówek deklaracji i otwiera formularz interaktywny w celu importu i uzupełnienia danych
- Kontrola ważności certyfikatu podpisu cyfrowego przed operacją podpisania deklaracji
- Możliwość weryfikacji statusu wysłanego dokumentu PIT bezpośrednio w serwisie e-deklaracje.gov.pl
- Zmiany dotyczące oskładkowania rad nadzorczych związane z obsługą składki emerytalno-rentowej
- Nowe wskaźniki parametrów wypłat na rok 2015
2015-02-02
Nowa wersja systemu FK SQL 18
- Możliwość kodowania przygotowanych przelewów za pomocą prywatnego certyfikatu.
- Zwiększona funkcjonalność funkcji "Informacja o kontrahencie". Można m.in. rozliczać pojedyncze nadpłaty (należności i zobowiązań), podglądać faktury sprzedaży, poprawiać daty, komentarz, numer faktury.
- Przy księgowaniu wpłaty większej niż wartość faktury - program może automatycznie rozbić tą wpłatę na właściwą kwotę i nadpłatę (działa to także przy imporcie wpłat)
- Nowy moduł umożliwiający użycie programu FK-SQL i FZKS do prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej i do obsługi funduszu mieszkaniowego.
- Import danych z plików .csv (dotychczas był tylko z plików .DBF)
- Wprowadzono 4 poziomy siły hasła (0-dowolne, 1-nie puste, 2-6 znakowe ze zmianą co 30 dni, 4 - silne hasło 8 znakowe ze zmianą co 30 dni).
- Przy wysyłaniu faktur e-mailem można spowodować szyfrowanie TLS
- Import pliku LNOTxxxx.DBF - pozwala importować nazwę dokumentu.
- Wydruk analityki kont z uwzględnieniem klucza filtrowania (dotychczas tylko wydruk "Dokumenty" pozwalał użyć klucza filtrowania).
- Uszczelnienie możliwości uszkodzenia bądź skasowania dokumentów, które związane są z zapłatą za faktury wraz z naliczeniem odsetek,
- Przypominamy, że począwszy od wersji 15 program finansowo-księgowy może być w wydaniu ze zintegrowanym systemem naliczania opłat (SNO - dawniej Czynsze)!
Archiwum

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2018 ZUBIX sp. z o.o.