Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Archiwum aktualności
2018-12-17
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 32
- Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f - 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1), sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Niniejsza wersja programu pozwala na przygotowanie oraz wysłanie pełnego e-sprawozdania finansowego zgodnego ze strukturą dla jednostki innej, małej lub mikro.
Moduł faktur
- Wystawianie dokumentu KP do faktur gotówkowych.
- Możliwość umieszczenia na fakturach numeru BDO (numer rejestrowy).
- Wystawienie automatyczne faktury do zakupów z odwrotnym obciążeniem, nawet jeśli na fakturze zakupu są pozycje z inną stawką.
Moduł windykacji
- Przygotowanie zestawienia faktur i odsetek do wezwania sądowego
Moduł VAT
- Funkcja wyliczania korekty podatku wynikającej ze zmiany struktury uwzględnia rejestry „W” oraz zakupy gruntów (korekta przez 10 lat) i środków trwałych pow. 15000 zł (korekta 5 lat).
- Dodano funkcje REJESTRNETTOW i REJESTRPODATEKW do algorytmów obliczania deklaracji VAT - pozwalają łatwo wyliczyć składniki deklaracji z rejestrów „W” (struktura uwzględniana przy obliczaniu podatku naliczonego)
Moduł przelewów
- Możliwość wystawienia (MULTICASH) przelewu do Urzędu Skarbowego (zapłaty VAT PIT itp.)
Inne
- Nowa wersja deklaracji VAT-7 v1-1E oraz VAT-7K v1-2E.
- Nowe elementy sprawozdania finansowego: Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych (bezpośredni i pośredni), Rozliczenie różnicy w podstawie podatku dochodowego i wyniku finansowego.
- Rozliczenia międzyokresowe - możliwość ustawienia księgowania kosztów rozłożonych w czasie, automatycznie księgowanych co miesiąc.
- Eksport zestawienia INF-U (PEFRON) do programu Excel.
- Możliwość wytworzenia dokumentów BOR z pominięciem kont z saldem równym zero.
- Funkcja kopiowania dokumentów księgowych wraz z rejestrem VAT.
- Wydruk algorytmów rozliczenia kosztów.
- Wydruk kontrahentów z kontami bankowymi i wirtualnymi.
- Możliwość miesięcznego generowania elementów sprawozdania finansowego.
- Funkcja szybkiego podglądu wyniku wykonania formuły w słownikach deklaracji finansowych.

W module SNO:
- Funkcja automatycznego, parametryzowanego księgowania z dziennika zgłoszeń.
- Funkcja kopiowania zgłoszenia z dziennika do nowego zgłoszenia.
- Eksport danych dłużników do pliku CSV z pozycji lub z sum dla wybranego typu obiektu.
- Informacja o adresie korespondencyjnym dostępna na głównym oknie programu.
- Nowe pola informacyjne w dzienniku zgłoszeń (m.in. e-mail wykonawcy, termin wykonania, domyślny typ dla pracownika)
- W zestawieniu wybranych wartości wydruk wg daty wprowadzenia danych oraz wydruk danych członkowskich dla obiektu domyślnego.
2018-11-09
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.11
- Święto państwowe dnia 12 listopada 2018 r. obniżające miesięczną normę czasu pracy do 20 dni i 160 godzin w miesiącu.
- Miesięczna karta czasu pracy: Liczba godzin przepracowanych automatycznie wyliczana i widoczna w dole okna.
- Miesięczna karta czasu pracy: Możliwość szybkiego wprowadzania odbioru godzin nadliczbowych (klawisz [g] w pierwszym wierszu) z jednoczesnym zerowaniem godzin pracy.
- Miesięczna karta czasu pracy: Na wydruku, soboty są dodatkowo wyróżnione jasnoszarym kolorem tła.
- Księgowanie wypłat: Dodano możliwość definiowania konta przeciwstawnego oraz kontrolę bilansowania się dokumentów księgowych.
- Automatyczna synchronizacja danych właścicieli/udziałowców z systemem FK/KPiR.
- Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku.
- Deklaracje elektroniczne PIT: Zastosowanie algorytmu SHA256 w podpisie elektronicznym pod przesyłanymi deklaracjami (obowiązkowe od 1 lipca 2018r).
2018-11-06
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.7
1) Możliwość rozbicia stanu składnika na składowe odpowiadające różnym źródłom finansowania.
2) Dostosowanie bazy danych, formularzy, raportów i algorytmów do wprowadzania danych oraz obliczania i prezentacji stanów w rozbiciu na źródła finansowania.
3) Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy amortyzacją a umorzeniem. Składniki mogą być obecnie tylko umarzane bądź umarzane i amortyzowane. Amortyzacja składnika może być włączana i wyłączana za pomocą transakcji. Odpis amortyzacyjny jest zawsze równy odpisowi umorzeniowemu lub zerowy.
4) Opracowanie wariantów raportów uwzględniających rozróżnienie pomiędzy amortyzacją a umorzeniem.
5) Dodanie możliwości określenia kierunku ruchu dla transakcji, oraz modyfikacja wydruku transakcji - dodanie kolumny dla kierunku ruchu i umożliwienie selekcji i grupowania wg kierunku ruchu.
6) Nowe warianty wydruku transakcji - "Przyjęcia i modernizacje" oraz "Likwidacje i częściowe likwidacje".
2018-08-10
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 31
- Deklaracja elektroniczna VAT-7 w wersji 18 oraz VAT-7K w wersji 12
- Deklaracja elektroniczna PIT-6 w wersji 12
- Dodatkowe informacje dla faktur wysłanych pocztą elektroniczną (kto, kiedy i na jaki adres wysłał)
- Aktualizacja wydruku Bilansu, Bilansu dla jednostek małych oraz Rachunku zysków i strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
- Moduł walutowy Dla zapewnienia prawidłowego księgowania na konta walutowe wprowadzony został nowy słownik: "Konta przeliczeniowe", który pozwala przyporządkować do każdego konta walutowego i każdej waluty odpowiednie konto złotówkowe. Dzięki temu, po zaksięgowaniu kwoty w walucie, automatycznie wykonuje się księgowanie na konto złotówkowe (przy wpłacie waluty do banku i przy księgowaniu walutowych faktur zakupu). Przy księgowaniu zapłat za faktury walutowe wyliczane są różnice kursowe zarówno na kontach bankowych jak i na transakcjach. Także wytwarzanie BO zostało zmodyfikowane tak, żeby umożliwić prawidłowe wyliczanie różnic kursowych od wpłat i transakcji ubiegłorocznych. Konta walutowe (banki) są w osobnym dokumencie BOA. Wprowadzone zostały nowe parametry określające na jakie konta należy księgować zyski i straty wynikające z różnic kursowych na koniec roku. Dodana funkcja kontrolna sprawdzenia prawidłowości wyliczenia różnic kursowych na koniec roku.
- Podzielona płatność (split-payment) Informacja o przelewie uzupełniana jest o NIP kontrahenta, można też zaznaczyć, że będzie to przelew typu split-payment. Każdy kontrahent może być oznaczony jako ten, któremu domyślnie będziemy wystawiać przelewy split-payment. Przy wysyłaniu przelewów do banku (MULTICASH) przelewy oznaczone jako split-payment będą odpowiednio przygotowane.
- Informacja o kontrahencie Dodana jest możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji, które znajdują się w dokumentach oznaczonych jako aktualnie edytowane (przez innego użytkownika, np. WB). Jest także możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji obejmujących późniejsze miesiące i okresy w stosunku do aktualnie wybranego.

W module SNO:
- Nowe parametry zestawienia wybranych wartości
- W przypisie opłat do FK zapisanie kwot vatu w pozycje split-payment (rozrachunkowe oraz pozabilansowe)
- Nowe parametry wydruku dłużników
- Rozbudowana selekcja danych członkowskich
2018-07-05
Nowa wersja programu HANDEL (3.1)
- Możliwość dodania asortymentu na korekcie faktury.
- Obsługa cenników dla usług.
- Zmiany w inwentaryzacji.
- Zmiany w zamykaniu okresu.
- Możliwość druku kartoteki magazynowej z innego okresu.
- Dodatkowe opcje dla druku realizacji kontraktów.
- Zmiany w parametrach wydruków.
- Możliwość importowania z zewnętrznych plików JPK
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.
2018-06-04
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.10
- Wprowadzono dziennik zmian danych, gdzie zapisywane są informacje kto, kiedy i w jakim zakresie zmienił, dodał lub usunął dane pracowników. Dziennik dostępny jest do podglądu, bez możliwości modyfikacji.
- Nowe zestawienie "Raport ODO" prezentuje informacje dot. ochrony danych osobowych oraz wykaz zapisów z dziennika zmian dla wybranego pracownika.
- Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku (rezerwa urlopowa).
- Pola urlop należny proporcjonalny i urlop pozostały proporcjonalny dostępne są z w zakładce Czas pracy.
- Nowe funkcje księgowania wypłat: Obsługa wzorców kont kosztowych. Możliwość pobierania kwot składek na poszczególne fundusze wg rozdzielnika kosztowego.
- Możliwość zapisu księgowania wypłat w formacie obsługiwanym w systemie Sage Symfonia Finanse i Księgowość.
- Możliwość grupowego zapisu deklaracji PIT oraz poświadczeń UPO do plików PDF (z nazwiskiem w nazwie) do celów archiwizacji dokumentacji w postaci elektronicznej.
- Możliwość przygotowania wstępnego zaświadczenia ZUS Z-3 jako formularz interaktywny PDF lub przeznaczonego do importu na platformie PUE ZUS (tylko dane osobowe i zatrudnienia).
- Zestawienie okresów nieobecności z wykazem liczby dni roboczych i sumą dni na pracownika oraz ogółem. Możliwość wydruku tylko podsumowania.
- Możliwość definiowania własnych rodzajów nieobecności urlopowych i zwolnień zasiłkowych wraz z symbolem używanym w algorytmach wypłat.
- Pola danych: "Dział" oraz "Szczególne warunki pracy" możliwe przypisania do formularza umowy i wykazywane w zestawieniu okresów zatrudnienia pracownika.
- Możliwość zapisu przelewów elektronicznych z wypłat w formacie obsługiwanym w serwisie Deutsche Bank.
- Możliwość dodania grupy pracowników i wykorzystania selekcji w funkcji eksportu dokumentów do programu Płatnik.
2018-04-06
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 30
- 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Firmom z podpisaną umową SOA proponujemy instalację bezpłatnego modułu realizującego ochronę danych osobowych.
- Sprawdzanie poprawności księgowań na konta walutowe (związane z wyliczeniem różnic kursowych)
- Wyliczenie, księgowanie i wyksięgowanie różnic kursowych na koniec roku
- Wyliczanie różnic kursowych dla operacji na kontach bankowych
- Przygotowanie do „split payment” - modyfikacja bazy danych, wyliczanie i pokazywanie podatku VAT
- Wydruk aktualnej, widocznej na ekranie tabeli – prawy przycisk myszy
- Nowa funkcja „Struktura()” – do wykorzystania w tworzeniu algorytmów deklaracji i wydruków własnych
- Faktury gotówkowe – możliwość księgowania zapłat na koncie pracownika
- Rozbudowane wyliczanie struktury (na przełomie roku). Automatyczne księgowanie w styczniu korekty wynikającej ze zmiany struktury
- Poszerzona możliwość wystawiania faktur wewnętrznych z dwoma stawkami 23% i 8% VAT dla odwrotnego obciążenia
- Do deklaracji VAT-7 dodana obsługa załącznika VAT-ZZ (zwrot podatku)
- Deklaracja PIT 37(24)
- Deklaracja PIT 38(12) oraz załącznik PIT/ZG(5)
- Deklaracja PIT 39(8) oraz załącznik PIT/ZG(5)
- Deklaracja VAT UEK(4)
- Deklaracja PIT 8C(8)
- Deklaracja VAT ZD(1)
- Deklaracja CIT8(25) i CIT8/O(12)
- Program sygnalizuje obecność potwierdzeń dostarczenia deklaracji elektronicznej VAT-7 oraz pliku JPK dla poszczególnych miesięcy oraz dla poszczególnych firm (w wersji dla biur rachunkowych)
- Nowy słownik adresów serwerów poczty dla innych danych niż faktury VAT
- Poprawione szukanie w oknie listy firm - nowe pole klucz

W module SNO:
- Dla wersji wspólnotowej opcja importu przypisów dla wszystkich wybranych wspólnot z automatyczną zmianą firm podczas księgowania
- Nowe parametry i kontrole VAT w opcji importu przypisów
- Nowe parametry wydruku opłat i eksportu opłat on-line
2018-03-01
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.9
- Zestawienie okresów zatrudnienia pracownika. Wykaz wszystkich okresów z historii, bieżącego zatrudnienia i wykluczeń wraz z wyliczonym stażem w latach, miesiącach i dniach.
- Kalkulator limitu (33 miesiące) umów na czas określony. Automatyczna sygnalizacja przekroczenia limitu w oknie umów i przy dodawaniu nowej umowy na czas określony.
- Urlop dodatkowy (inwalidzi, kombatanci) - Możliwość wprowadzenia nominału wraz z podstawą prawną, powiększającego dostępny do wykorzystania urlop wypoczynkowy.
- Urlop dodatkowy wykazywany jest na Świadectwie pracy oraz dostępny jest na wydrukach raportów i dokumentów.
- Księgowanie wypłat bez potrzeby korzystania z pliku pośredniczącego.
- Nota księgowa wysyłana jest wprost do bazy danych systemu FK (gotowa do pobrania w FK).
- Do tabeli Dzieci pracownika dodano pole: PESEL dziecka.
- Na potrzeby raportów i dokumentów udostępniono pole Wiek pracownika (w latach), w zakładce Dane osobowe.
- Raporty zawierające pola z grupy Staż pracy zawsze wykonywane są wg stanu na dzień jawnie podawany przez użytkownika.
- Nowo dodawane raporty domyślnie oznaczane są jako prywatne (dostępne tylko dla autora raportu).
- Do właściwości pól słownikowych (Definicje słowników) dodano opcję: Pokazuj wszystkie pola słownika.
- Włączenie tej opcji powoduje pokazanie danych ze wszystkich dodatkowych kolumn zdefiniowanych w słowniku, w oknie formularza i na rozwijalnej liście wartości.
- Wartości słowników kadrowych, do wyboru z listy rozwijalnej, sortowane są alfabetycznie wg nazwy.
- Usunięto deklarację PIT-40. Od 2018r nie ma możliwości rozliczenia PIT przez pracodawcę.
2018-01-26
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.4
1) Możliwość pracy w trybie "multi" - z obsługą wielu firm - opcja dedykowana biurom rachunkowym.
2) Możliwość zapisu dokumentów księgowych w tabeli pośredniczącej systemu FK/ZFKS jako alternatywa dla plików pośredniczących.
3) Umożliwienie wydruku dłuższej nazwy firmy (3 wiersze po 40 znaków) w nagłówku raportów oraz nazwy miejscowości w stopce.
4) Uzupełnienie tabeli "Dokument księgowy" wyświetlanej w module "Księgowanie" o dodatkowe kolumny "Wn" i "Ma", które zawierają sumy kwot z pozycji dokumentu.
5) Dodanie raportów dotyczących księgowań: "Księgowanie", "Podsumowanie księgowań" i "Zestawienie księgowań wg kont".
6) Dodanie raportu "Wykaz zlikwidowanych i częściowo zlikwidowanych".
7) Reorganizacja okien "Parametry programu" i "Księgowanie transakcji i dokumentów".
8) Poprawa zauważonych błędów.
2017-11-30
Nowa wersja programu HANDEL (3.0)
- Możliwość wydruku dwóch kont na fakturze.
- Zmiany w imporcie danych z faktur do FK-i.
- Możliwość wydruku wartości brutto dla bilansu obrotu asortymentów.
- Dodatkowe opcje wydruku dla raportów przychodu/rozchodu.
- Możliwość wydruku arkuszu spisu z natury z pustymi wartościami zerowymi.
- Dodatkowa data sprzedaży/przyjęcia dla dokumentu.
- Możliwość definiowania upustów dla usług.
- Dodatkowe parametry fakturowania.
- Możliwość zaznaczenia asortymentu jako "nieaktywnego".
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.
2017-11-15
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.3
1) Implementacja zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1448), poprzez:
- modyfikację struktury bazy danych;
- modyfikację formularza transakcji przez dodanie pól wyboru "Odpis jednorazowy 16k7" i "Odpis jednorazowy 16k14" (do zaznaczenia, czy odpis jednorazowy jest dokonywany na podstawie art.16k ust.7 lub art.16k ust.14 UPDOP) oraz pola "Odpis aktualizacyjny w dniu przyjęcia" (do wpisania kwoty wpłat na poczet nabycia środka zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.15 ust.1zd UPDOP);
- modyfikację formularza dokumentu przez dodanie pola wyboru "Wpłata na poczet nabycia nowego środka trwałego w ramach limitu 16k14" (do zaznaczenia wpłat dokonywanych w oparciu o przepis z art.15 ust.1zd UPDOP);
- dodanie kolumny "Limit 16k14" do słownika "Rok obrachunkowy", której wartość stanowi górną granicę dla sumy odpisów jednorazowych dokonanych w oparciu o art.16k ust.14 UPDOP.
2) Implementacja nowej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem RM z dnia 3 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864), poprzez:
- modyfikację struktury bazy danych i zawartości tabel zawierających klasyfikację środków trwałych - po zmianie baza danych zawiera obie klasyfikacje, z których tylko jedna jest dostępna, zależnie od wybranego miesiąca rozliczeniowego - przyjęto, że do końca 2017 r. obowiązuje stara klasyfikacja, a od początku 2018 r. - nowa.
3) Dopuszczenie pustego pola "Sygnatura składnika" (menu "Administrator|Parametry programu", karta "Ewidencja", zakładka "Sygnatury"), które oznacza, że numer inwentarzowy składnika nie powinien być wstępnie wypełniany ani formatowany przez program.
4) Dodanie zakładki "Karta transakcji" na karcie ewidencji w oknie "Parametry programu", na której można określić szablony podpisów na wydruku karty transakcji.
5) Poprawa zauważonych błędów.
2017-11-02
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 29
- Wydruk obroty i salda został rozbudowany o graficzną reprezentację danych. Po ustawieniu parametrów wydruku, wybranie opcji "Wykres" daje możliwość obejrzenia naszych danych w postaci wykresu kolumnowego. Opcja szczególnie przydatna w przypadku porównywaniu kosztów, przychodów w układzie lat. W tym celu musimy ustawić parametr "Dodaj (dla porównania) od okresu". Przy porównywaniu miesięcy musimy ustawić parametr "Porównaj miesiące". Wygenerowany na ekranie wykres możemy wydrukować.
- Moduł sumatora i analizy plików JPK został rozbudowany o funkcję sprawdzającą status podmiotu VAT dla wszystkich kontrahentów z wygenerowanego do wysyłki pliku JPK_VAT. Po wygenerowaniu pliku JPK_VAT i uruchomieniu opcji "Sprawdź wszystkie podmioty" program sprawdza wszystkie zapisy JPK_VAT (łącząc się z serwerem Ministerstwa Finansów lub Komisji Europejskiej, w przypadku faktur WNT) czy operacje odliczenia VAT-u dotyczą podmiotów zarejestrowanych jako płatnik podatku VAT.
- Wydruk OBROTY I SALDA otrzymał nową funkcję - porównywanie kilku lat.
- Wydruk OBROTY I SALDA wykluczenie z wydruku operacji wykonanych wybranym rodzajem dokumentów (np. BZ).
- Kopiowanie dokumentu z poprzedniego miesiąca. Przydatne przy powtarzających się comiesięcznych fakturach zakupu.
- Przypominanie o konieczności wytworzenia dokumentów BO z częstotliwością coraz większą z każdym miesiącem.
- Możliwość wystawienia faktury wewnętrznej z poziomu podglądu rejestru VAT z równoczesną blokadą wystawienia takiej faktury kilkukrotnie.
- Na wykazie firm (wersja MULTI, wersja dla WSPÓLNOT) pokazany jest ostatni zamknięty miesiąc i ostatni rok, w którym jest wytworzone BO.
- Faktury wewnętrzne wystawiane jak faktury od kontrahenta (dla poprawnej budowy plików JPK).
- Możliwość zamykania i otwierania miesiąca (i roku, gdy jest już BZ) dla wybranej grupy firm/wspólnot (w wersji MULTI).
- Możliwość wytworzenia (i wycofania) dokumentów bilansu zamknięcia (BZ) w ostatnim miesiącu okresu obliczeniowego dla wybranej grupy firm/wspólnot (wersja MULTI).
- Przy pobieraniu kursu waluty z NBP podpowiadana jest data ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę operacji.
- Automatyczne księgowanie i wyliczanie różnic kursowych (i wyceny waluty) przy operacjach obciążenia konta bankowego walutowego (zapłata za fakturę zakupu, zapłata prowizji bankowej, odsprzedaż waluty itp.). Kurs wyliczany metodą FIFO lub LIFO (nowy parametr) z uznań konta bankowego (zakup waluty, zapłata za fakturę sprzedaży).
- Obsługa deklaracji elektronicznej CIT-8 w wersji 25.

W module SNO:
- Na wydruku opłat opcja dodania grafiki w stopce np. skan podpisu i pieczęci.
- Nowa operacja administracyjna: kasowanie adresów korespondencyjnych identycznych z adresami kontrahenta.
- Nowa operacja administracyjna: grupowe wpisanie nieruchomości do kontrahentów z lokali.
- Nowe operacje administracyjne: shrinkowanie baz danych oraz przywracanie kopii bazy SNO.
- Nowe funkcje algorytmów wyciągające stawkę STA[] oraz ilość ILO[] z naliczonych opłat.
2017-11-02
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.8
- Nowy wydruk "Lista wypłat - szczegółowa" z informacjami takimi jak na wydruku "pasków".
- Możliwość zapisu raportów, wydruków z tabel lub wydruku pasków do pliku PDF (wymagany Windows 10).
- Możliwość wysłania deklaracji PIT do pracowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- Deklaracja załączana jest do wiadomości w postaci pliku PDF (tylko do odczytu).
- Jest możliwość seryjnego wysyłania deklaracji oraz ustawienia żądania statusu dostarczenia lub potwierdzenia otrzymania wiadomości.
- Modyfikacja wydruku "Świadectwo pracy". Wstawiony punkt dot. pracy tymczasowej obowiązujący od 1.06.2017.
- Dodano mechanizm wyliczania nominalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Program podpowiada liczbę lat z tytułu ukończonej szkoły.
- Na potrzeby raportów udostępnione są pola stażu do urlopu, wymiaru urlopu oraz daty zmiany nominału urlopu wypoczynkowego.
- Dodano nowe pole dot. zatrudnienia "Zalicz do stażu". Można ustawić aby okres zatrudnienia nie był wliczany do stażu pracownika w firmie (np. okres zatrudnienia na umowę cywilnoprawną).
- Funkcja awaryjnego otwierania zamkniętej wypłaty nie wymaga już wprowadzenia PINu. Pojawi się tylko komunikat z ostrzeżeniem.
- Obsługa protokołu TLS 1.2 (wymagany Windows 7 lub nowszy) w komunikacji z bramką systemu e-deklaracje. MF wycofuje protokół TLS 1.0 z dniem 1.10.2017.
- Możliwość importu składników wypłat z pliku XML. Nowi pracownicy z pliku mogą być automatycznie dopisywani do kartoteki i na listę wypłat.
- Eksport do FK: Możliwość definicji własnego identyfikatora transakcji we wzorcach księgowania.
- Informujemy, że dostępna jest wersja MULTI programu, obsługująca dane wielu firm w ramach jednej bazy danych.
2017-09-29
Nowy program KPiR
Od 1 stycznia 2018 roku proponujemy Państwu nowy program do obsługi Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR) dla firm oraz Biur Rachunkowych (możliwość zintegrowania z pełną księgowością).
2017-08-29
Nowy program Ewidencja Akcyzowa Energii i Gazu (EwA)
wspomaga prowadzenie ewidencji energii elektrycznej i wyrobów gazowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.
2017-07-04
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 28
- Mamy przyjemność poinformować o otworzeniu internetowego kanału z filmami instruktażowymi dot. obsługi naszych systemów. Dostęp do kanału możliwy jest z poziomu programu z opcji "Pomoc -> Filmy instruktażowe". Na początek udostępnione są filmy dotyczące generowania deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK. Filmy będą sukcesywnie dodawane. Czekamy na sugestie, jakimi tematami jesteście Państwo zainteresowani.
- Moduł sumatora i analizy plików JPK został wyposażony w narzędzie sprawdzające status podmiotów z naszego rejestru VAT w internetowych bazach płatników podatku VAT. Program sprawdza (łącząc się z serwerem Ministerstwa Finansów lub Komisji Europejskiej, w przypadku faktur wewnątrzwspólnotowych) czy przypadkiem nie dokonaliśmy odliczenia VAT-u od podmiotu nie zarejestrowanego jako podatnik VAT.
- Moduł e-Deklaracji (eDek) z obsługą protokołu TLS 1.2 zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów (od 1.07.2017 poprzednia wersja nie będzie już mogła wysyłać deklaracji).
- Wprowadzono listę stawek VAT do faktur wewnętrznych.
- Wprowadzono możliwość zastąpienia dotychczas wykorzystywanych stawek PN, NP, 0 dla faktur wewnętrznych stawką OO (odwrotne obciążenie).
- Dodano możliwość wystawienia faktury wewnętrznej podczas księgowania faktury zakupu objętej odwrotnym obciążeniem, bądź dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru lub usługi.
- Potwierdzenie sald dla kont walutowych (w walucie).
- Potwierdzenie sald w jęz. angielskim.
- Deklaracja VAT-27 w wersji 2 (od tej wersji dostępna wyłącznie w postaci elektronicznej).
- Deklaracja VAT-UE w wersji 4 (od tej wersji dostępna wyłącznie w postaci elektronicznej).
- Komentarze w dokumentach poszerzono do 80 znaków.
- Rozbudowano oraz wprowadzono wydruk dot. wyliczenia struktury podatku VAT. Opcja dostępna w miesiącu obliczeniowym grudzień pozwala w łatwy sposób wyliczyć o jaką wartość należy skorygować podatek VAT, a także wydrukować potwierdzenie na jakiej podstawie taka korekta powstaje. Opcja szczególnie pomocna dla spółdzielni mieszkaniowych i instytucji rozliczającej podatek VAT wg. tzw. struktury.
- Dodano możliwość podpinania skanów faktur i innych plików do dokumentów księgowych. Dzięki tej funkcji możemy prowadzić archiwum dokumentów elektronicznych i w dowolnym momencie "zajrzeć" do treści faktury zakupowej.
- Podgląd treści faktur sprzedaży oraz zeskanowanych faktur zakupu z poziomu dokumentów, rejestru VAT oraz informacji o kontrahencie.
- W module wydruków własnych została wprowadzona nowa funkcja: "KoniecMiesiaca".
- Do nazwy tworzonych plików XML dodawana jest teraz nazwa firmy lub wspólnoty. Opcja szczególnie pomocna dla biur rachunkowych i zarządzających wspólnotami.
- Przy otwieraniu roku automatyczne przepisywanie słowników i parametrów kas.
- Możliwość zliczania per-salda konta w algorytmach bilansu.
- Możliwość wystawienia faktury korygującej w walucie, po zmianie jedynie kursu waluty.
- Możliwość wystawienia faktury korygującej termin płatności.

W module SNO:
- Zmiana parametrów składników osobno dla różnych obiektów z poziomu edycji obiektu (np. stawka VAT, nazwa na fakturze, opis, sposób wydruku itp.).
- Podgląd parametrów składników w różnych obiektach z poziomu edycji słownika składników (nowa zakładka).
- Opcjonalna możliwość wydruku opłat bez żadnych składników i bez wyliczonych opłat (może być użyte do korespondencji seryjnej).
2017-06-01
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.7
- Przypomnienia terminów nadchodzących zdarzeń z możliwością informowania o najbliższych zawsze po uruchomieniu programu. Definicje terminów do przypomnień mogą odnosić się do pól danych z kartoteki pracowników (np. data badań lekarskich lub szkolenia BHP) lub własnych ustawień. Definicje są prywatne dla każdego użytkownika programu.
- Import elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA z plików eksportowanych z platformy ZUS-PUE. Program pozwala pobrać zwolnienia z plików w formatach zarówno CSV jak i XML.
- Dodany nowy rodzaj zasiłku: "Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego" wraz z odpowiednim raportowaniem w dokumentach ZUS RCA i ZUS DRA.
- Przystosowano pliki eksportowe KEDU (Płatnik) do aktualnej specyfikacji oraz schematu XML w wersji 4.3.
2017-05-08
Nowa wersja programu HANDEL (2.9)
- Moduł walutowy.
- Faktura dwujęzyczna.
- Podpowiadanie danych kontrahenta z internetu.
- Dodatkowy słownik kont bankowych.
- Dodano stawkę VAT "odwrotne obciążenie".
- Obsługa podatnika dla kontrahenta na fakturze.
- Dodatkowe uprawnienia dla użytkowników.
- Dodatkowe ustawienia inwentaryzacji.
- Moduł importu dokumentów WZ z plików XML.
2017-05-08
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 27
- Nowy moduł raportowania zapłat netto dla jednostek budżetowych.
- Nowy moduł przelewów elektronicznych walutowych (SWIFT MT 100).
- Funkcja Kontrahenci - Pokaż transakcje: możliwość podglądu zapisów do rejestru vat, pełnych zapisów analitycznych w dokumentach oraz składników naliczeń opłat.
- Moduł fakturowania - Termin płatności: funkcja dodawania podanej liczby dni (F9) oraz pomijanie dni wolnych (niedziele, święta, wolne soboty).
- Funkcja renumeracji rejestrów podatku vat.
- Szereg funkcji przystosowano do obsługi wyłącznie za pomocą myszy (bez konieczności używania klawiatury) - księgowanie, wybór struktury vat (do wyboru wyświetlane są dotychczas używane % struktury).
- Optymalizacja księgowań : klawisz F9, klawisz F7 pozwalający księgować kwoty z przeciwnym znakiem (szczególnie przydatne podczas wyksięgowywania transakcji), klawisz "Zamień strony kwot" powodujący automatyczne przeniesienie księgowań z całego dokumentu na drugą stronę (lustrzane odbicie).
- Dodany jest wydruk akceptacji wystawiania oraz otrzymywania faktur w postaci elektronicznej.
- Operacja zamknięcia miesiąca poprzedzona jest szczegółową kontrolą spójności dokumentów księgowych, kont oraz rejestrów vat.
- Możliwość kopiowania algorytmów bilansu zamknięcia z poprzednich lat lub z wybranej firmy, w przypadku wersji MULTI.
- Operacja wytworzenia bilansu otwarcia z informacją o kontach nie przenoszonych do dokumentu BO.
- Do kalkulatora nominałów dodany jest banknot 500 zł.
- Pole z numerem REGON zostało poszerzone do 14 znaków (jednostki lokalne).
- Połączono funkcje aktualizacji wersji bazy danych oraz aktualizacji procedur i funkcji sql.

W module SNO:
- Kontrolna lista miesięcznie naliczonych opłat z zasobów.
- Nowy parametr - domyślny lokal dla danych członkowskich (selekcja i wydruki po tym parametrze).
- Operacja przenoszenia obiektów (lokali, budynków) w hierarchii ze zmianą kodu.
- Możliwość księgowania przypisów składników opłat dla budynków.
- Nowy składnik systemowy [ZGKA] zwracający koszt roboczogodzin z dziennika zgłoszeń.
- Możliwość księgowania (przypisów) na konta pozabilansowe w kwotach podatku vat.
- W grupowej edycji operacje automatyczne na wprowadzanych wartościach (kopiowanie, zamiana, powiększanie, czyszczenie, opisy itp.).
- Podgląd dokumentów (księgowań) i faktur (duplikatów) z poziomu SNO dla aktualnego obiektu i miesiąca.
2017-01-27
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.6
- Aktualizacja deklaracji elektronicznych PIT-11 oraz PIT-40 za rok 2016.
- Aktualizacja deklaracji elektronicznych PIT-4R, PIT-8AR i PIT-8C za rok 2016.
- Aktualizacja wydruku świadectwa pracy do wzoru obowiązującego od 1 stycznia 2017r.
- Dodano nowe pole opisowe "Ochrona stosunku pracy w okresie" wykazywane na świadectwie pracy w p.5.6.
- Aktualizacja opisów pól dot. świadectwa pracy oraz listy pozycji "Przyczyny zwolnienia".
2017-01-10
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 26
- Deklaracje w nowych, aktualnie obowiązujących wersjach:
   - CIT-8(24) 2-0E z załącznikami CIT-8/O(11), CIT-D(5) 2-0E
   - VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8)
   - możliwość obliczenia i wydruku deklaracji VAT-7 bez zaokrągleń do pełnych złotych.
- Nowe i uaktualnione moduły JPK:
   - Generator (wytwarzanie JPK): nowa wersja JPK_VAT(2), pobieranie parametrów adresowych z parametrów FK lub internetowej bazy GUS, wybór firmy dla FK w wersji Muli.
   - Klient (wysyłanie JPK, pobieranie UPO): wydruk potwierdzenia na urzędowym formularzu UPO(6)
   - Sumator (analizator błędów i sumator pól): pozwala uzgodnić JPK_VAT z deklaracją VAT, wskazuje miejsce wystąpienia ew. błędu w treści pliku wraz z opisem.
- Możliwość pobierania kursów walut z internetowego serwisu NBP przy księgowaniu, fakturowaniu oraz w słowniku walut. Pobierany jest kurs aktualny lub na wskazany dzień.
- Nowy moduł dla jednostek budżetowych gminy, które rozliczają podatek VAT poprzez gminę.
- Zmiany w module faktur:
   - możliwość wystawiania faktury w jęz. niemieckim (była możliwość w jęz. angielskim)
   - uproszczenie faktury: gdy płatność np. gotówką to można nie podawać konta bankowego
   - możliwość wydruku faktury z marginesem na górze (można użyć papier firmowy)
   - możliwość podania terminu płatności jako tekst np. 14 dni (była tylko data jako termin płatności)
   - możliwość wydłużenia numeru faktury do nawet 29 znaków (+1 znak "|" oznaczający odsetki)
   - możliwość "ręcznego" wprowadzenia rodzaju faktury, przyczyny korekty i podstawy zastosowania stawki ZW (na potrzeby JPK)
- Wydruk "Obroty i salda" - można uzyskać porównanie obrotów aktualnych z obrotami wybranego okresu z przeszłości.
- Można podać listę kont "poufnych". Bez prawa do kont poufnych na podglądzie obrotów i dokumentów widać "***********" zamiast numeru konta i pustą nazwę.
- Funkcja kontroli zgodności rejestrów VAT dodatkowo sprawdza prawidłowość wyliczenia podatku oraz obecność nazwy i adresu kontrahenta.
- Możliwość podania nazwy firmy z większą ilością znaków było 5*35, jest 5*40 znaków.
- Pobieranie danych firmy z internetowej bazy GUS nie zmusza już do podawania kodu captcha (jeśli będzie domyślny).
- Obsługa programu TeamViewer z menu Pomoc.

W module SNO:
- Możliwość określenia okresowej dostępności (np. okresowego wyłączenia z obliczeń) składników danych (mnożniki/algorytmy) w słownikach.
- Opcja importu - tworzenia nowych obiektów z danych w plikach CSV.
- Nowa funkcja LIL[] zwracająca ilość liczników dla obiektu aktywnych w module wodomierzy.
- W module dziennika dodanie godzin do wszystkich dat w edycji zgłoszeń i na wydrukach.
- W przypisie opłat do FK wybór importu opłat oraz korekt opcjonalnie.
- Nowa tabela z funkcjami i opisami w edycji wartości składników.
- W wydruku opłat opcje niedrukowania stron dla posiadających/nie posiadających adresy korespondencyjne w kontrahentach.
- Opcja uaktualnienia numerów obiektów w kontrahentach.
2016-11-17
Aktualizacja programu JPK (Jednolity Plik Kontrolny):
- Wysyłanie plików JPK drogą elektroniczną, zgodnie z aktualnymi wymaganiami specyfikacji udostępnianej przez MF.
- Wbudowana obsługa podpisu elektronicznego.
- Walidacja poprawności plików JPK na podstawie schematów pobieranych z serwera MF.
- Sumator pól kwotowych JPK - pozwala na szybkie porównanie kwot JPK z np. deklaracją VAT-7 oraz przegląd poszczególnych pozycji w tabelach.
- Analizator błędów pliku JPK - pokazuje zawartość pliku oraz miejsca wystąpienia ew. błędów.
- Odczyt statusu wysyłki oraz pobieranie plików UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
- Wydruk UPO zgodny z urzędowym wzorem formularza.
- Możliwość wysyłki na serwer testowy pozwala na upewnienie się co do poprawności działania całej procedury.
- Program na bieżąco aktualizowany w przypadku zmian w strukturach lub specyfikacji interfejsów JPK.
Program pracuje z plikami przygotowanymi w dowolnym systemie (również firm zewnętrznych).
2016-09-27
Nowa wersja programu HANDEL (2.8)
- Numeracja roczna automatycznie rozpoczyna się od początku roku także przy przedłużonym okresie.
- Dodatkowe parametry umożliwiające nadawanie automatycznego numeru nowemu kontrahentowi malejąco.
- Poprawione sczytywanie kodu kreskowego asortymentu.
- Dodane dodatkowe ustawienia przy wystawaniu faktur uwzględniające wymagania JPK (opisy przyczyny korekty oraz podstawy prawnej zwolnienia z VAT).
- Autodopasowanie kolumn przy druku do Excela.
- Dodatkowy parametr przyjmowania/wydawania do sprawdzania stanów minimalnych w magazynie przy wystawianiu WZ.
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.
2016-09-04
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.5
- Obsługa e-deklaracji PIT-8C wg zaktualizowanego schematu PIT-8C(8)_v1-0E
- Standardowy formularz osobowy uzupełniony o informacje wymagane przez Ustawę o ochronie danych osobowych:
Data wprowadzenia, Osoba wprowadzająca, Źródło danych, Zgoda/Sprzeciw na przetwarzanie, Rejestr udostępnień.
Powyższe informacje można wykorzystać w sporządzanych dokumentach i raportach.
- Wprowadzono obsługę przypisywanej do pracownika normy dobowej (domyślna ośmiogodzinna lub dowolna inna).
Siedmiogodzinna norma dobowa podpowiadana jest dla zatrudnionych ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym.
Dodano generowanie i nanoszenie harmonogramów pracy z ustaloną normą dobową definiowaną w w minutach.
Dodano rozliczenia urlopów i innych nieobecności w dniach i godzinach wg przypisanej normy dobowej.
- Do danych osobowych dodano tabelę z rejestrem orzeczeń o niepełnosprawności zawierającą datę, organ orzekający, okres i przyczynę niepełnosprawności.
Dodano słownik organów orzekających o niepełnosprawności oraz słownik przyczyn niepełnosprawności wraz z obowiązującymi kodami.
- Do danych zatrudnienia dodano możliwość wprowadzenia informacji o szczególnych schorzeniach uprawniających do podwyższonego dofinansowania SODiR.
- Rozbudowano podpowiedzi i menu kontekstowe dla pól formularzy kadrowych. Min. wybór planu pracy z tabeli.
- Dla nowego zatrudnienia automatycznie wypełniana część pól dot. ubezpieczeń społecznych.
2016-07-29
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 25
- Wraz z aktualną wersją FK dostarczana jest aplikacja JPKGen - Generator jednolitego pliku kontrolnego.
Aplikacja jest dostępna z systemu FK: Menu->Operacje->Generator JPK. Aplikacja posiada własne parametry pozwalające skonfigurować gromadzenie wymaganych danych ze wszystkich dostępnych baz danych systemów PTI ZUBIX.
Funkcje aplikacji JPKGen:
   - Generowanie pliku JPK_VAT (rejestr VAT sprzedaży i zakupu) na podstawie algorytmów deklaracji VAT-7 i dostępnych baz danych.
   - Generowanie pliku JPK_FA (faktury VAT sprzedaży i zakupu) z dostępnych baz danych.
   - Generowanie pliku JPK_KR (księgi rachunkowe) z dostępnych baz danych.
   - Generowanie pliku JPK_WB (wyciąg bankowy) z dostępnych baz danych.
   - Generowanie pliku JPK_MAG (dokumenty magazynowe) z bazy danych GM/HANDEL.
   - Walidacja poprawności generowanych plików na podstawie schematów pobieranych z serwera MF.
   - Pakowanie, szyfrowanie, podpisywanie oraz przesyłanie plików JPK drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami specyfikacji interfejsów udostępnionej przez MF.
   - Odczyt statusu wysyłki oraz pobieranie plików UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
- Rejestr VAT powiększony o nowe pola (konieczne przy tworzeniu plików JPK_FA): Rodzaj faktury, Numer faktury korygowanej, Okres za który jest korekta, Przyczyna korekty, Podstawa użycia stawki ZW (P_19A, P_19B, P_19C w pliku JPK_FA). Powyższe pola mogą być edytowane w rejestrze VAT.
- Moduł fakturowania wpisuje do rejestru VAT rodzaj Faktury (VAT, KOREKTA, ZAL, POZ).
- Moduł fakturowania umożliwia dodanie wiersza opisującego przyczynę korekty (wiersz typu "K" w dopiskach faktury). Treść tego wiersza dopisywana jest do wpisu faktury do rejestru VAT.
- Moduł fakturowania umożliwia dodanie wiersza typu "D", zaczynającego się od P_19A, P19_B lub P_19C umożliwiającego podanie podstawy użycia stawki "ZW" (zwolnione z VAT). Treść tego wiersza dopisywana jest do wpisu faktury do rejestru VAT.
- Moduł fakturowania - numer faktury korygowanej i data faktury korygowanej zapisywane są w rejestrze VAT,
- Moduł ASO zmodyfikowany - można do niego dopisywać pozycje faktury, których nie ma w słowniku. Należy wtedy podać nazwę, stawkę VAT i jednostkę miary (te dane pobierane były ze słownika).
- Słownik dokumentów otrzymał nowe pole "JPK". Zaznaczenie tego pola powoduje, że dokumenty księgowane zaznaczonym dokumentem są wykazywane w pliku JPK_KR. Nie zaznaczamy dokumentów, które zawierają dane importowane z innych systemów i maja być dołączane do pliku JPK_KR z tych systemów.
- Słownik rejestrów VAT otrzymał dwa nowe pola: JPK_VAT i JPK_FAK. Zaznaczenie JPK_VAT spowoduje umieszczenie zawartości rejestru w pliku JPK_VAT. Brak zaznaczenia spowoduje, że rejestr ten będzie pominięty (odpowiednie dane zostaną pobrane z innych systemów). Do pola JPK_FAK możemy wpisać:
   - "F" - faktury zostaną pobrane z tabeli faktur,
   - "A" - faktury zostaną pobrane z tabeli ASO (asortymenty wpisane przy fakturach zakupu).
   - Pozostawienie pola JPK_FAK pustego spowoduje, że faktury wpisane do tego rejestru będą pominięte (będą pobrane z innego systemu).

W module SNO:
- Podetapy (podgrupy) w przygotowaniu WZ (fakturowanie).
- W module członkowskim selekcja po okresie przypisania do lokalu.
- Nowa opcja widoku rozszerzonej listy lokali na oknie głównym o kod i nazwę kontrahenta.
- W module wodomierzy opcja importu nowych wodomierzy lokalowych i zamknięcia zdejmowanych oraz dodatkowe kolumny i dane wodomierzy budynkowych.
- Nowa opcjonalna wersja modułu wodomierzy (moduł liczników).
- Nowe parametry w selekcji i filtrowaniu obiektów.
- Możliwość generowania sum częściowych na zestawieniach po dowolnym składniku danych.
2016-03-07
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 24
- Możliwość sprawdzenia statusu podatnika VAT w internetowej bazie VIES (system wymiany informacji o VAT podmiotów zarejestrowanych w UE)
- Możliwość podglądu oraz pobrania danych adresowych kontrahenta z internetowej bazy VIES
- Możliwość tworzenia notatek dla kontrahentów oraz załączania wskazanych plików/dokumentów
- Bilans uproszczony dla jednostek mikro (wydruk deklaracji)
- Bilans uproszczony dla jednostek małych (wydruk deklaracji)
- Rachunek zysków i strat dla jednostek mikro (wydruk deklaracji)
- Możliwość załączenia dowolnego pliku/pisma do faktury elektronicznej przesyłanej pocztą e-mail. Opcja dostępna również dla faktur seryjnych
- W wersji z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej dodany wydruk powiadomień członków kasy o stanie wkładów i pożyczek na koniec roku
- Ułatwienie księgowań dokumentów, które zawierają wielokrotne księgowania na podobne konta (podpowiedzi)
- Eksport rejestrów VAT do Excela
- Możliwość generowania plików CSV wraz fakturą z informacją zawierającą dane do automatycznego księgowania faktur przez naszych kontrahentów

W module SNO:
- Korespondencja (notatki, dokumenty, pliki) dla dowolnych obiektów i dziennika zgłoszeń
- Wysyłanie naliczonych opłat e-mailem
- Prawa (zakazy) dostępu do obiektów dla wybranych użytkowników
2016-02-04
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 23
- Nowe wersje deklaracji: VAT-7 wersja 16, VAT-7K wersja 10, VAT-7D wersja 7, CIT-8 wersja 23 wraz z załącznikami CIT-8/O wersja 10 i CIT-D wersja 5.
- Funkcja faktur seryjnych otrzymuje możliwość automatycznego generowania faktur elektronicznych i wysyłania na adres e-mail kontrahenta.
- Możliwość wygenerowania przelewów do importowanych faktur zakupu.
- Wydruk listy naliczonych odsetek od transakcji zobowiązań.
- Kwartalne rozliczanie kosztów.
- Możliwość sprawdzenia statusu kontrahenta w rejestrze VAT (on-line) w serwisie Ministerstwa Finansów.
- Możliwość pobrania danych adresowych i innych informacji dot. kontrahenta (on-line) na podstawie numeru NIP z bazy internetowej REGON udostępnianej przez GUS.
- Do rejestru kontrahentów dodano obsługę pól wydania zgody i sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych oraz źródło pochodzenia danych osobowych.
- Nowy moduł oraz uprawnienia dla funkcji wymagających uprawnień dot. ODO.
- Nowy rejestr i funkcjonalność pozwalająca ewidencjonować udostępnienie danych osobowych (na potrzeby GIODO).
- Wydruk rejestru danych osobowych z poziomu edycji kontrahenta (na potrzeby GIODO).
- Nowy wydruk ODO: Historia zmian haseł użytkowników.
- Nowy wydruk ODO: Raport udostępnień (odbiorców) danych.
- Nowy wydruk ODO: Raport dat i użytkowników oraz źródeł pochodzenia danych.
- Nowy wydruk ODO: Raport zgód i sprzeciwów na przetwarzanie danych.

W module SNO:
- Wydruk potwierdzeń i odcinków wpłat.
- Nowe opcje zestawienia wybranych wartości, np. wydruk w układzie wierszowym zamiast kolumnowym.
- Dodana stawka "płaci nabywca" (lub "obciążenie odwrotne").
- Nowe parametry wydruku rozrachunków (np. domyślne parametry dla użytkownika w "pokaż rozrachunki").
- Możliwość ewidencji udostępnień danych osobowych przy generowaniu zestawień wybranych wartości (na potrzeby GIODO).
2016-01-28
Nowa wersja programu HANDEL (2.7)
- Możliwość sortowania asortymentów po nazwie na wydruku kartoteki magazynowej
- Dodatkowe pola i opcje do wydruku kartoteki magazynowej przy kilku jednostkach miary dla asortymentu
- Dodatkowy parametr pozwalający na numerację dokumentów w FK według numerów paragonów przy eksporcie do FK.
- Numeracja narastająca w ciągu roku dla paragonów i dokumentów dostawy węgla
- Możliwość zmiany kontrahenta po wystawieniu paragonu
- Umożliwienie wystawiania tego samego numeru dokumentu w nowym roku przy rocznej numeracji i wydłużonym okresie
- Wydruk arkusza inwentaryzacyjnego z programu
- Dodatkowy parametr do zmiany ceny zakupu także przy wydaniach po przeniesieniu magazynowym
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników
2016-01-12
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.4
- Obsługa e-deklaracji PIT-11 za rok 2015 wg zaktualizowanego schematu PIT-11(23)_v1-0E
- Obsługa e-deklaracji PIT-40 za rok 2015 wg zaktualizowanego schematu PIT-40(22)_v1-0E
- Obsługa e-deklaracji PIT-4R za rok 2015 wg zaktualizowanego schematu PIT-4R(6)_v1-0E
- PIT-8AR(6) - program generuje część deklaracji na podstawie modyfikowalnego algorytmu i otwiera wypełniony formularz interaktywny w celu uzupełnienia i wysyłki
- PIT-8C(7) - program generuje tylko nagłówek deklaracji i otwiera wypełniony formularz interaktywny w celu uzupełnienia i wysyłki
- Wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 23
- Wydruk deklaracji PIT-40 w wersji 22
- Poprawiona stabilność działania programu na różnych wersjach systemu Windows
Archiwum

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2019 ZUBIX sp. z o.o.