Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Ewidencja Środków Trwałych
Program EST umożliwia ewidencjonowanie majątku firmy - środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości. Dwutorowe naliczanie amortyzacji - oddzielnie dla potrzeb podatkowych (ewidencja kosztowa - zgodna z ustawą o podatku dochodowym), oraz dla potrzeb bilansowych.

Główne cechy programu:
1) Cztery kartoteki:
- środków trwałych w użytkowaniu,
- środków trwałych w budowie,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- wyposażenia.
2) Podwójna ewidencja:
- bilansowa,
- podatkowa.
3) Trzy metody amortyzacji:
- jednorazowa,
- liniowa,
- degresywna.
4) Trzy harmonogramy odpisów:
- co miesiąc,
- co kwartał (w pierwszym, drugim lub trzecim miesiącu kwartału),
- raz w roku (w ostatnim miesiącu roku).
5) Standardowe atrybuty składników - stałe:
- nr inwentarzowy (sygnatura),
- symbol KŚT,
- rodzaj,
- nazwa długa (pełna),
- nazwa krótka (do zestawień),
- flagi statusu ("obcy", "wytworzony", "używany", "ulepszony", "importowany", "dotowany" i "leasingowany"),
- data produkcji,
- producent,
- model,
- nr seryjny,
- dane techniczne,
- opis,
- data przyjęcia,
- data likwidacji,
- wartość początkowa przyjęcia,
- metoda amortyzacji,
- stawka % amortyzacji,
- period odpisów,
- miesiąc odpisów,
- początek i koniec sezonu (używane przy amortyzacji sezonowej).
6) Standardowe atrybuty składników - zmienne w czasie:
- lokalizacja,
- komórka organizacyjna,
- osoba materialnie odpowiedzialna,
- wartość początkowa ("brutto"),
- wartość księgowa ("netto"),
- umorzenie - miesięczne, roczne i narastająco,
- mnożnik stawki amortyzacji,
- przyczyna podwyższenia stawki,
- przypisane konta księgowe,
- przypisane miejsca powstawania kosztów.
7) Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby niestandardowych atrybutów typu:
- tekstowego,
- liczbowego,
- kalendarzowego (data),
- logicznego (tak/nie),
- słownikowego (o wartościach będących elementami wyliczenia).
8) Jednolity sposób prezentacji zawartości kartotek na ekranie:
- lista składników po lewej stronie,
- specyfikacja wybranego składnika - po prawej.
9) Możliwość filtrowania wyświetlanych składników wg wartości atrybutów.

10) Szeroki wachlarz predefiniowanych raportów - szczegółowych i zbiorczych - przeznaczonych do wydruku, z możliwością:
- filtrowania i grupowania składników (dotyczy raportów szczegółowych),
- zapisu w formacie DOC (Word), XLS (Excel) oraz PDF (Adobe),
- dodatkowej prezentacji danych w formie tabeli, z opcją zapisu w formacie CSV i XML.
11) Możliwość definiowania własnych raportów.

12) Typy transakcji (dokumentujących zmiany stanów składników):
- przyjęcie do użytkowania,
- zmiana lokalizacji/komórki/osoby,
- zmiana wartości (w przypadku wyposażenia - zmiana ilości i/lub wartości),
- zmiana parametrów amortyzacji,
- odpis aktualizujący,
- odpis umorzeniowy,
- likwidacja.
Można zmienić oznaczenia oraz dopisać dodatkowe rodzaje transakcji, które muszą być jednego z predefiniowanych typów.
13) Typy dokumentów (dokumentujących nakłady finansowe i zysk ze sprzedaży składników):
- zakup/przychód,
- sprzedaż/rozchód.
Można zmienić oznaczenia i dopisać dodatkowe rodzaje dokumentów, które muszą być jednego z predefiniowanych typów.
14) Automatyzacja czynności związanych z naliczaniem amortyzacji zgodnie z ustalonym dla każdego składnika harmonogramem.

15) Plany amortyzacji:
- dla poszczególnych składników - na cały okres amortyzacji,
- zbiorcze - na wybrany rok obrachunkowy.
16) Definiowalna struktura dokumentu księgowego oraz reguły dekretowania transakcji i dokumentów, w oparciu o które program wytwarza plik w formacie CSV lub DBF dla programu finansowo-księgowego.

17) Dokumentowanie i rozliczanie spisów z natury, które mogą dotyczyć całej kartoteki, albo jej części ograniczonej do lokalizacji, komórki organizacyjnej lub osoby.

18) Definiowalna lista operatorów programu oraz system uprawnień ograniczających dostęp do poszczególnych kartotek i możliwość modyfikacji danych.

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2019 ZUBIX sp. z o.o.