Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
 System Finansowo-Księgowy

Opracowany przez P.T.-I. "ZUBIX" system finansowo-księgowy eksploatowany jest od 13 lat w kilkudziesięciu firmach (lista preferencyjna na żądanie). System jest sukcesywnie rozwijany. Powstają nowe moduły ułatwiające pracę i zwiększające zakres zastosowań. Dane z innych programów mogą być w łatwy sposób importowane, co sprawia, że system integruje bazę danych rozproszoną na innych komputerach lub w sieci komputerowej. Rok 2007 jest ostatnim rokiem obsługi programowej tego programu przez ZUBIX. Od roku 2008 żadne zmiany nie będą dokonywane. 

WERSJA PODSTAWOWA
- rejestracja i edycja dokumentów księgowych,
- wydruki: dziennik dokumentów, lista dokumentów obroty i salda, analityka kont za dowolny okres, bilans otwarcia,
- przegląd dokumentów i kartoteki obrotów analitycznie i syntetycznie, zamknięcie roku automatyczne wykonanie dokumentów BZ), automatyczne wytworzenie BO na następny rok,
- import danych z innych systemów,
- CIT-2 
 
MODUŁ OBSŁUGI VAT
- prowadzenie rejestrów VAT "w tle" normalnej pracy programu FK,
- można założyć dowolną ilość rejestrów, a każdy z nich może zawierać dwie kolumny umożliwiając rejestracją podatku w dwu grupach (np. do odliczania i bez odliczeń),
- tworzone są wydruki rejestrów (na bieżąco i wersja ostateczna),
- dane z rejestrów są przenoszone do modułu tworzącego deklarację podatku VAT-7,
- uwzględnia przepisy związane z datą obowiązku podatkowego (np. faktury wystawiane za usługi komunalne i faktury otrzymywane za takie usługi) 
 
MODUŁ ROZRACHUNKÓW
- podczas księgowania dokumentów na konto rozrachunkowe tworzony jest dodatkowy rejestr wszystkich transakcji,
- możliwość przeglądu rejestrów transakcji, łącznie transakcji (np. w celu kompensaty albo też faktura korygująca połączona z fakturą, której dotyczy) , ułatwienia podczas księgowania zapłat za już zaksięgowane faktury, rozksięgowanie zbiorczych zapłat na poszczególne transakcje
- selekcja transakcji według różnych kryteriów (rozliczone, przeterminowane, o saldzie większym/mniejszym, od zadanej wartości),
- archiwum transakcji (wydruk za dowolny okres),
- poprawianie numerów "starych"faktur podczas księgowania (np. podczas ksiągowania faktury, na którą była przedpłata)
 
MODUŁ WEZWAŃ I ODSETEK (dostępny tylko wraz z modułem rozrachunków)
- naliczanie odsetek od transakcji niezapłaconych w terminie, wystosowanie żądania zapłaty, zestawienia,
- wystawianie wezwań do zapłaty i wezwań do potwierdzenia salda.
 
MODUŁ FAKTUROWANIA
- umożliwia wystawienie faktur VAT i rachunków uproszczonych,
- faktury i rachunki są automatycznie księgowane i wpisywane do rejestru VAT,
- faktury mogą być dowolnie edytowane (sumy częściowe, dopiski, komentarze itp.),
- rejestr ostatnio pisanych faktur, faktur wzorcowych z możliwością wykorzystania,
- możliwość ustalania typowych asortymentów sprzedaży (pamiętana jest nazwa, cena, podatek VAT, SWW/KU),
- wydruki seryjne - faktury skonta i comiesięczne, faktury dla całej serii kontrahentów,
- wystawianie WZ i faktury na podstawie WZ.
 
MODUŁ ASORTYMENTÓW
- faktury sprzedaży i zakupu mogą być rozbite na asortymenty,
- wydruk towarów zakupionych i sprzedanych w rozbiciu na asortymenty (przydatny np. w celu ewidencjonowania zakupu paliwa i wyliczenia podatku od emisji zanieczyszczeń)
 
MODUŁ WŁASNYCH WYDRUKÓW I PREZENTACJI GRAFICZNEJ
- umożliwia zaprojektowanie własnych zestawień koniecznych do sporządzania sprawozdań GUS itp., wyniku finansowego, bilansu,
- umożliwia zaprojektowanie wydruku preliminarza na podstawie zakładowego planu kont, z możliwością podania preliminarza miesięcznego, rocznego, możliwość porównania dwu kolejnych miesięcy itp.,
- generowanie danych do innych programów (LOTUS 1-2-3, EXCEL itp.),
- prezentacji w postaci graficznej wykresu dowolnych wielkości możliwych do wyliczania na podstawie kartoteki obrotów.
 
MODUŁ PRZELEWÓW
- automatyczne generowanie (przygotowanie) przelewów, z możliwością wydruku w dowolnym dniu.
- zestawienia płatności przypadających na dowolny dzień lub za okres,
- automatyczne przygotowanie księgowań wyciągu bankowego dla wygenerowanych przelewów
 
HOME BANKING 
Specjalny program (wyłącznie pod systemem WINDOWS) zapewnia obsługę pobierania przelewów z systemu FK i przesłanie ich do odpowiedniego programu obsługującego przelewy, dostarczonego przez bank. Jeśli mamy łączność z kilkoma bankami, należy zakupić moduł osobno do obsługi każdego banku.
 
MODUŁ OBSŁUGI KASY
możliwość automatycznego prowadzenia raportów kasowych, drukowanie dokumentów KP i KW, automatyczne księgowanie (także na konta kosztowe).
 
MODUŁ ROZLICZANIA KOSZTÓW
po zaprojektowaniu algorytmu rozliczania kosztów, rozliczenie kosztów w każdym miesiącu wykonuje się szybko i bez dodatkowego nakładu pracy (można je łatwo wycofać i powtórzyć).
 
MODUŁ WALUTOWY
- umożliwia założenie kont walutowych (pozabilansowych),
- automatyczne księgowanie różnic kursowych,
- wydruk obrotów i rozrachunków w każdej z walut,
- wydruk obrotów w walucie,
- automatyczne wyliczanie, drukowanie i księgowanie różnic kursowych na przełomie roku,
- księgowanie dokumentów SAD
 
MODUŁ OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ
(funkcjonuje tylko z modułem fakturowania) pozwala wystawić paragon fiskalny do faktury
 
MODUŁ EXPORT/IMPORT
pozwala zaznaczyć wybrane z listy dokumenty i wyeksportować je wraz z odpowiednią listą kontrahentów (przydatna gdy firma ma oddziały).
 

Program rePRiNTer
Program wspomagający wydruki DOS-owych wersji programów Handel i FK rePRiNTer

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2018 ZUBIX sp. z o.o.